ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ​ ฉบับที่12

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ​ ฉบับที่12 ซึ่งเป็นแผนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี http://winne.ws/n11808

717 ผู้เข้าชม
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ​ ฉบับที่12

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ​ ฉบับที่12 ซึ่งเป็นแผนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นสมควรให้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูป ประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ดังมีสาระสําคัญตามที่แนบท้ายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


เพิ่มเติมที่; http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/115/1.PDF

แชร์