กระทรวง’ดีอี’แต่งตั้งเจ้าพนักงาน สืบสวนความผิด’พ.ร.บ.คอมพ์’

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 2) มีทั้งสิ้น 6 ท่านด้วยกัน http://winne.ws/n11963

816 ผู้เข้าชม
กระทรวง’ดีอี’แต่งตั้งเจ้าพนักงาน สืบสวนความผิด’พ.ร.บ.คอมพ์’

เมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 2) ความว่า เพื่อให้การปฏิบัติและการดําเนินงานด้านการสืบสวนสอบสวน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงประกาศแต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.พ.ต.ท.ดรัณ จาดเจริญ

2.พ.ต.ท.หญิง มนชนก จํารูญโรจน์

3.ร.ต.อ.จักรธร เลาหภิชาติชัย

4.ร.ต.อ.ภัทรพงศ์ ศรีสวัสดิ์

5.ร.ต.อ.จรัญญู เครือแวงมนต์

6.พ.ต.ท.อมรชัย ลีลาขจรจิตร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวง’ดีอี’แต่งตั้งเจ้าพนักงาน สืบสวนความผิด’พ.ร.บ.คอมพ์’
แชร์