เหลือเชื่อ! ผลวิจัยจากการสวดมนต์ ให้ผลน่าอัศจรรย์

การสวดมนต์เบาๆ - มีประโยชน์มาก อธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ กระตุ้นการทำงานของร่างกาย ช่วยผ่อนคลาย ปรับสมดุลช่วยการทรงตัว เยียวยาจิตใจ ลดความกังวล เสียงสวดมนต์เป็นคลื่นเสียงส่วนตัวซึ่งทำแทนกันไม่ได้ http://winne.ws/n12982

1.2 หมื่น ผู้เข้าชม
เหลือเชื่อ! ผลวิจัยจากการสวดมนต์  ให้ผลน่าอัศจรรย์

การสวดมนต์ซึ่งเป็นบทสรรเสริญคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเรื่องราวเกี่ยวกับบทแห่งธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเทศน์สอน จึงมีคุณค่ามากทั้ง อรรถและพยัญชนะ  ผลวิจัยต่าง ๆออกมาจึงล้วนแต่ให้คุณค่าและประโยชน์แก่ผู้สวดมนต์

..ใครที่ชอบสวดมนต์คงชอบใจที่มีผลวิจัยเช่นนี้..

การสวดมนต์เบาๆ - มีประโยชน์มาก อธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ จาก คุณหมอ รพ.รามา ในรายการ พบหมอรามา ค่ะ

ส ว ด ม น ต์ บำ บั ด .. Vibrational  Therapy

 

การสวดมนต์ ด้วยเสียงเบาๆ แผ่วๆ ช้าๆ กระตุ้นการทำงาน ในร่างกาย

ให้ผลิตสารสื่อประสาท ปรับสมดุล 

เสียงสวดมนต์กับสมอง :

1) การสวดเร็ว + ดัง : 

เสียงสวด เข้าสู่สมองซีกซ้าย มีสารแห่งความอิ่มใจ  ปีติหลั่งออกมา ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย แต่ยังไม่เข้าสู่ ระดับการเยียวยา

2) การสวดเสียงเบาๆ แผ่วๆช้าๆ

แบบฟังคนเดียว ในลำคอ : คลื่นเสียง จะเกิดการสั่นสะเทือน

 > เสียงจะเข้า สู่หูส่วนกลาง

 > แก้ลมในหู 

 > ช่วยการทรงตัวได้ดี

การสวดมนต์ที่เป็น วิทยาศาสตร์

เสียงสวดทุ้มๆ แผ่วๆ ช้าๆ  จะส่งสัญญาณ สู่ระบบสมอง  ส่วนที่กรองสัญญาณ ... 

ต่อม Thalamus - กันชัก กันสับสน ได้สารสงบ สารเยียวยา บาดเเผลในร่างกาย สารที่ Thalamus นี้ จะหลั่งออกมา เป็นพรวน  ความสั่นสะเทือนของเสียง ที่ต่ำกว่า 25Hz มีผลต่อThalamus 

... ช่วยสกัดโกรธ 

... ลดกังวล 

... เยียวยาจิตใจ

จาก Thalamus > Pituitary 

> Hypothalamus > Pineal  

ย้อนมาที่สมองส่วนหน้า อันมีผลต่อ นาฬิกาชีวิตของคนเรา

** การ ส ว ด ห ลั บ ต า 

จะได้สารต้านอนุมูลอิสระ

** การเยียวยา บำบัดที่ดีมาจากการ ก ด >  สั่ น ส ะ เ ทื อ น > แ ต ะ นิ ดๆ

** ฟั ง เ สี ย ง ค น อื่ น ส ว ด 

ได้แค่ผ่อนคลาย ที่สมองเท่านั้น

** ส ว ด เ อ ง ได้รับ

ความสั่นสะเทือนภายใน

เ สี ย ง ส ว ด ม น ต์  เ ป็ น ค ลื่ น เ สี ย ง ส่ ว น ตั ว ซึ่ ง ทำ แ ท  น กั น ไ ม่ ไ ด้

ผลงานวิจัย : 

สวดมนต์ 12-15 นาที  เสียงเบาแผ่ว (<25Hz) ช้า 

ใช้บทสั้นๆ หลับตาสวด ...

จะดีต่อร่างกาย ช่วยเยียวยาโรคร้ายได้ 

การสวดมนต์แค่ผลทางวิทยาศาสตร์ยังได้ขนาดนี้  ส่วนผลที่มีต่อจิตใจและคุณธรรมความดีงามที่ซึมซับบทธรรม รวมทั้งผลบุญที่จะได้ตามความเชื่อของชาวพุทธเรานั้นจะมากมายมหาศาลขนาดไหน

และชาวพุทธเรายังเชื่อว่าบทสวดมนต์นั้นยังมีความศักดิ์สิทธิ์ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้อีกด้วย

 เรามาสวดมนต์กันค่ะ จะก่อนนอนหรือตื่นนอนก็เอาที่สะดวก และสวดมนต์บทที่ชอบ ลองทำดูท่านจะรู้ว่าจิตใจสงบและสบายอย่างที่ท่านเองจะต้องประหลาดใจ


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

https://www.youtube.com/watch?v=jPvDlWP99bg&feature=youtu.be

www.google.co.th

เหลือเชื่อ! ผลวิจัยจากการสวดมนต์  ให้ผลน่าอัศจรรย์
แชร์