เคลียร์ใจด้วยพุทธพจน์เตือนใจ "ความสุขป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมนุษย์ทุกคน"

พุทธพจน์เตือนใจ ตอนที่ 1,062 “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ" นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ความสุขเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน เพราะถ้ากาย และใจของเราไม่มีความสุขแล้ว จะประกอบภารกิจการงานอันใด ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จได้ http://winne.ws/n14383

1.9 พัน ผู้เข้าชม
เคลียร์ใจด้วยพุทธพจน์เตือนใจ "ความสุขป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมนุษย์ทุกคน"

 พุทธพจน์เตือนใจ  ตอนที่ 1,062

 พุทธพจน์เตือนใจ  ตอนที่ 1,062

   “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ" นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

    ความสุขเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน เพราะถ้ากาย และใจของเราไม่มีความสุขแล้ว จะประกอบภารกิจการงานอันใด ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จได้

 ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเรา ที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงให้ แก่ตนเอง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทรู้จักแสวงหาความสุขให้แก่ตนเอง ด้วยการหมั่นชำระใจให้สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ด้วยการเจริญภาวนา ทำใจหยุดนิ่งในหนทางสายกลางซึ่งอยู่ภายในตัวของเรา นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงสั่งสอนให้เราเห็นความสำคัญของการฝึกฝนใจว่า ใจที่ผ่องใส ย่อมนำมาซึ่งความสุข เป็นทางมาแห่งมหากุศล เป็นเครื่องนำพาสัตวโลกทั้งหลายไปสู่สุคติภูมิ และนำทุกชีวิตไปสู่เป้าหมาย อันสูงสุด คือมรรคผลนิพพาน

     "จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน โดย หลวงพ่อธัมมชโย"

#เพจพุทธพจน์เตือนใจ

https://www.facebook.com/Ven.Apirak/

แชร์