“เจ้าคุณธงชัย”แนะผู้ตรวจการฯทำหน้าที่เป็นธรรม อย่าใช้ความโกรธ -ไม่มีอคติ

“เจ้าคุณธงชัย”บรรยายธรรมตอนหนึ่งว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องปฏิบัติธรรมโดยการทำหน้าที่ที่เป็นธรรม มีสติ รู้ดี รู้ชั่วตลอดเวลา ซึ่งการเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุด ต้องมีศีล สมาธิ สติปัญญา การทำงานเราไม่ควรยึดความหลง ความโลภเข้ามา http://winne.ws/n14759

1.0 พัน ผู้เข้าชม
“เจ้าคุณธงชัย”แนะผู้ตรวจการฯทำหน้าที่เป็นธรรม อย่าใช้ความโกรธ -ไม่มีอคติ

วันนี้ (10 เม.ย.) พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร บรรยายธรรมตอนหนึ่งว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องปฏิบัติธรรมโดยการทำหน้าที่ที่เป็นธรรม มีสติ รู้ดี รู้ชั่วตลอดเวลา ซึ่งการเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุด ต้องมีศีล สมาธิ สติปัญญา โดยภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินถือเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ ถือเป็นการปฏิบัติธรรมที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำ แต่ทำที่สำนักงานได้ถือเป็นการปฏิบัติธรรม เพราะการทำงานที่แน่วแน่ทำที่ไหนก็ทำได้ การทำงานเราไม่ควรยึดความหลง ความโลภเข้ามา 

เพราะฉะนั้นการที่มีศีล สมาธิ ปัญญาอยู่แล้ว ถือเป็นภารกิจการทำงานของทุกคน การเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐคือใจเป็นใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จอยู่ที่ใจกระทำ ดี ไม่ดีมาจากใจทั้งสิ้น ถ้าเราฝึกใจให้ดีการพูดการกระทำก็จะออกมาดีด้วย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯคือผู้ที่ต้องปฏิบัติตามอริยสัจสี่ ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ถ้าหากเรายังเหนื่อยหน่ายเท่ากับใจเรายังไม่เป็นสุข วันนี้ท่านกำลังอยู่ในภารกิจที่ยิ่งใหญ่ ถือเป็นการทำกุศลให้ตัวเองและถือเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วย 

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต้องหาสาเหตุของทุกข์ให้เจอจากผู้ที่มาร้องเรียน เมื่อเจอแล้วเราก็ต้องสืบสวนสอบสวนเพื่อให้เจอความชัดเจน หากไม่ชัดเจนเราจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นธรรมได้อย่างไร ดังนั้นท่านจะต้องมีจิตใจที่เป็นอริยบุคคล ไม่ใช้ความโกรธ ความโลภ ความหลง ต้องหาด้วยความเป็นธรรม ไม่มีอคติ จึงเป็นหลักสำคัญของคุณธรรมแผ่นดินเพราะต้องเป็นเสาหลัก เจ้าหน้าที่ต้องปลื้มใจ ภูมิใจ ที่มีความสุขไม่เป็นทุกข์ เพราะเราได้ปฏิบัติธรรม

แชร์