ทำอย่างไร ? ให้เทวดารัก และอยากช่วยเหลือ : อ่าน 12 ข้อ อานิสงส์แห่งความกตัญญู

มงคล ที่ ๒๕ มีความกตัญญู การกตัญญูมีอานิสงส์อย่างไร ? คนตาบอด ย่อมมองไม่เห็นโลก แม้ดวงอาทิตย์จะส่องสว่างอยู่ฉันใด คนใจบอด ย่อมมองไม่เห็นพระคุณ แม้จะได้รับความเมตตากรุณาจากผู้มีอุปการคุณฉันนั้น. http://winne.ws/n14842

5.8 พัน ผู้เข้าชม
ทำอย่างไร ? ให้เทวดารัก และอยากช่วยเหลือ : อ่าน 12 ข้อ อานิสงส์แห่งความกตัญญูแหล่งภาพจาก sites.google.com

ความกตัญญู คือ อะไร ?

            ความกตัญญู คือความรู้คุณ หมายถึงความเป็นผู้มีใจกระจ่าง มีสติปัญญาบริบูรณ์  รู้อุปการคุณที่ผู้อื่นกระทำแล้วแก่ตน  ผู้ใดก็ตามที่ทำคุณแก่ตนแล้ว ไม่ว่าจะมากก็ตามน้อยก็ตาม เช่น เลี้ยงดู สั่งสอน ให้ที่พัก ให้งานทำ ฯลฯ  ย่อมระลึกถึงด้วยความซาบซึ้งอยู่เสมอ ไม่ลืมอุปการคุณนั้นเลย

อานิสงส์การมีความกตัญญู

๑. ทำให้รักษาคุณความดีเดิมไว้ได้

๒. ทำให้สร้างคุณความดีใหม่เพิ่มได้อีก

๓. ทำให้เกิดความละอายชั่วกลัวบาป

๔. ทำให้เกิดความอดทน

๕. ทำให้จิตใจผ่องใส และมองโลกในแง่ดี

๖. ทำให้เป็นน่ารัก น่าเอ็นดู

๗. ทำให้ทั้งมนุษย์ ทั้งเทวดาอยากช่วยเหลือ

๘. ทำให้เป็นที่สรรเสริญของบัณฑิต

๙. ทำให้เป็นที่น่าคบของคนดี

๑๐. ทำให้ไม่มีเวรไม่มีภัย

๑๑. ทำให้ลาภผลทั้งหลายเกิดขึ้นโดยง่าย

๑๒. ทำให้บรรลุผลนิพพานได้โดยง่าย

ฯลฯ

ที่มา : http://palungjit.org/threads/อานิสงส์ของผู้มีความกตัญญู.260473/

แชร์