ครม.หารือ..ร่างพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ก่อนส่ง สนช.

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จับตาวาระสำคัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ และร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ ขั้นตอนสุดท้าย http://winne.ws/n14912

798 ผู้เข้าชม

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้วาระสำคัญ คาดว่าจะมีการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ และร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ ขั้นตอนสุดท้าย ก่อนที่คณะรัฐมนตรี จะส่งมอบให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ในวันที่ 20 เมษายนนี้ เพื่อตราเป็นกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนด 

สำหรับร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 29 มาตรา สาระสำคัญเป็นการกำหนดแผนแม่บทระยะยาว 20 ปี ซึ่งในกรณีที่การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐบาลในอนาคต ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนแม่บท วุฒิสภาสามารถเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความชอบการปฏิบัติหน้าที่ 

ครม.หารือ..ร่างพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ก่อนส่ง สนช.
แชร์