หนังสือพิมพ์ "อินเดีย-ศรีลังกา" ฉลองยิ่งใหญ่วันวิสาขบูชาโลก ชาวภารตะแสดงตนเป็นพุทธมามกะส่งลูกหลานบวชเณร

กรุงคอลัมโบ-เมืองแคนดี้จัดงานระดับพุทธนานาชาติ 72 ประเทศรวมถึงไทย พระพรหมบัณฑิต มส. อธิการบดีมจร. นำคณะร่วมพิธียิ่งใหญ่ http://winne.ws/n15499

39 ผู้เข้าชม
หนังสือพิมพ์ "อินเดีย-ศรีลังกา" ฉลองยิ่งใหญ่วันวิสาขบูชาโลก  ชาวภารตะแสดงตนเป็นพุทธมามกะส่งลูกหลานบวชเณร

หน้า 1 หนังสือพิมพ์ "อินเดีย-ศรีลังกา" ฉลองยิ่งใหญ่วันวิสาขบูชาโลก  ชาวภารตะแสดงตนเป็นพุทธมามกะส่งลูกหลานบวชเณร  กรุงคอลัมโบ-เมืองแคนดี้จัดงานระดับพุทธนานาชาติ 72 ประเทศรวมถึงไทย พระพรหมบัณฑิต มส. อธิการบดีมจร. นำคณะร่วมพิธียิ่งใหญ่

เนื่องวันวิสาขบูชาโลก ประเทศที่มีประชากรนับถือพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากทั้งสายเถรวาทและมหายานได้จัดพิธีฉลอง สำหรับประเทศไทยนั้นตรงกับวันที่ 10 พ.ค.2560 และได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่ประเทศอินเดียและเนปาลซึ่งเป็นดินแดนพุทธภูมิอย่างเช่นที่มหาปรินิพพานสถูป สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์นานาชาติ เมื่อวันที่ 9 พ.ค. พระอภิธัช อัคคมหาสัมธัมมโชติกะ ดร.ภัททันตะ ญาณิสสระ ประธานคณะสงฆ์นานาชาติกุสินารา เจ้าอาวาสวัดพม่า เป็นประธานนำพระสงฆ์นานาชาติ ชาวพุทธนานาชาติ เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เวียนประทักษิณรอบมหาปรินิพพานสถูป  

กิจกรรมที่เมืองกุสินาราจัดต่อเนื่องถึงวันที่ 10 พ.ค. ช่วงเช้าวัดพุทธนานาชาติ ร่วมกับหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาจังหวัดกุสินาคาร์ร่วมใจสมานฉันท์ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก โดยแต่แต่ละวัดได้ประดับตกแต่งราชรถ เพื่อร่วมขบวนยาตราแห่รอบเมืองกุสินารา-เมืองกาเซีย ตลอดระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยมีขบวนช้าง ขบวนม้า พระสงฆ์นานาชาติ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นับพัน ยาวกว่า 1 กิโลเมตร ทามกลางสายฝนที่ตกลงมาตามเส้นทาง แต่ทุกคนก็ไม่หลีกหนี้ด้วยความศรัทธานับว่าเป็นความร่วมมือของชาวพุทธ ชาวฮินดู ที่มาช่วยกันจัดงาน ตลอดระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยห้างร้าน พ่อค้า ประชาชน ได้จัดเตรียมน้ำดื่ม ขนม ไว้บริการตลอดเส้นทาง และผู้คนได้ชมขบวนแต่ละชุดด้วยความตื่นตาตื่นใจ ต่างยกมือขึ้นสาธุ เมื่อเห็นพระพุทธรูปที่อยู่บนราชรถ

เวลา 14.00 น. พระอภิธช อัคคมหาสัมธัมมโชติกะ ดร.ภัททันตะ ญาณิสสระ  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์นานาชาติ Rajanikant Mani Tripathi ส.ส. จังหวัดกุศินาคาร์ พร้อมด้วยกงสุลพม่า ณ เมืองโกกัลต้า ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ รับไตรสรณคมณ์ นับถือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกอันสูงสุด จากนั้นพระสงฆ์นานาชาติได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคม ตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรม และขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ได้ปาฐกถาธรรมเพื่อความบันเทิงใจ

ต่อมาเวลา 19.30 น. พระอภิธช อัคคมหาสัมธัมมโชติกะ ดร.ภัททันตะ ญาณิสสระ  ส.ส.จังหวัดกุศินาคาร์ พร้อมด้วยกงสุลพม่า ณ เมืองโกกัลต้า และข้าราชการอินเดีย ประกอบด้วยผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดกุศินาราคาร์ นายอำเภอเมืองกุสินาคาร์ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ชมการแสดงกุสินารามหรสพ และการร้องเพลงสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของนักเรียนเรียนโรงเรียนต่างๆ ในเมืองกุสินารา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนที่ทำการแสดง 

หนังสือพิมพ์ "อินเดีย-ศรีลังกา" ฉลองยิ่งใหญ่วันวิสาขบูชาโลก  ชาวภารตะแสดงตนเป็นพุทธมามกะส่งลูกหลานบวชเณร

ขณะเดียวกันที่วัดไทยนาลันทาได้จัดพิธีบวชสามเณรซึ่งเป็นลูกหลานของชาวบ้านในพื้นที่ประมาณ 100 รูปเป็นประจำต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว

กิจกรรมทั้ง 2 วันดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนประจำท้องถิ่นเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

ขณะเดี่ยวกันการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกในระดับนานาชาตินั้นปีนี้คณะกรรมการสมาคมวิสาขบูชาโลกประชุมเห็นควรมอบให้ประเทศศรีลังกาเป็นเจ้าภาพ ระหว่าง 12-14 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงโคลัมโบ และเมืองแคนดี้  โดยมีพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต  เดินทางไปร่วมงาน ในการนี้สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงศ์) สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา เสด็จไปร่วมงานด้วย  

เมื่อคณะเดินทางมาถึงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากรัฐบาลศรีลังกา   เสียงบรรเลงและการประดับตกแต่งสนามบินเหมือนสวรรค์ มีพระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์ประจำสนามบินโคลัมโบ สมกับเป็นเมืองพระพุทธศาสนาอันดับหนึ่งของโลกที่นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเป็นวิถีพุทธ วิถีชีวิต และวิถีปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเข้มงวดมาก พอเห็นพระสงฆ์จากนานาชาติทุกนิกายต่างให้ความเคารพด้วยการเพิ่มช่องทางในการตรวจคนเข้าเมือง ด้วยรอยยิ้มตามแบบฉบับของคนศรีลังกา หลังจากนั้นคณะเดินทางไปยังที่พักบริเวณใกล้สถานที่จัดงาน ปรากฏว่าสื่อต่างๆ ของประเทศศรีลังกาให้ความสำคัญมากด้วยการลงข่าวหน้า 1 ทุกฉบับ เกี่ยวกับงานเฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลก  

ทั้งนี้เวลา 09.00น.วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ค.2560 ตามเวลาท้องถิ่น พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานฝ่ายสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ได้ประชุมติดตามการเตรียมงานวิสาขบูชาโลกที่ประเทศศรีลังกา ซึ่งมีนายวิชัยทสะ ราชปักษะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพระพุทธศาสนาของศรีลังกา เป็นประธานร่วมฝ่ายประเทศเจ้าภาพ ณ หอประชุมนานาชาติบันดารานายกานุสรณ์ กรุงคอลัมโบ ประเทศศรีลังกา

การจัดงานวิสาขบูชาโลกที่ประเทศศรีลังกาเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มีกำหนด 3 วัน ที่กรุงคอลัมโบ และเมืองแคนดี โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน จาก 72 ประเทศทั่วโลก โดยนายกรัฐมนตรีของอินเดียจะเข้าร่วมในพิธีเปิดงานที่กรุงคอลัมโบ และประธานาธิบดีของเนปาลจะเข้าร่วมในพิธีปิดงานที่เมืองแคนดี้

หนังสือพิมพ์ "อินเดีย-ศรีลังกา" ฉลองยิ่งใหญ่วันวิสาขบูชาโลก  ชาวภารตะแสดงตนเป็นพุทธมามกะส่งลูกหลานบวชเณร
หนังสือพิมพ์ "อินเดีย-ศรีลังกา" ฉลองยิ่งใหญ่วันวิสาขบูชาโลก  ชาวภารตะแสดงตนเป็นพุทธมามกะส่งลูกหลานบวชเณร
หนังสือพิมพ์ "อินเดีย-ศรีลังกา" ฉลองยิ่งใหญ่วันวิสาขบูชาโลก  ชาวภารตะแสดงตนเป็นพุทธมามกะส่งลูกหลานบวชเณร
หนังสือพิมพ์ "อินเดีย-ศรีลังกา" ฉลองยิ่งใหญ่วันวิสาขบูชาโลก  ชาวภารตะแสดงตนเป็นพุทธมามกะส่งลูกหลานบวชเณร
แชร์