มจร. ประสาทปริญญาประจำปี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 เป็นต้นไป น. ณ หอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา http://winne.ws/n15600

895 ผู้เข้าชม

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มจร. ประสาทปริญญาประจำปี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.00 เป็นต้นไป น. ณ หอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตร

ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาทั้งสิ้น จำนวน 4,102 รูป/คน ทั้งพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งผู้เข้ารับเข็มเกียรติคุณและปริญญากิตติมศักดิ์ด้วย

มจร. ประสาทปริญญาประจำปี

มจร. ประสาทปริญญาประจำปี

สำหรับผู้เข้ารับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นั้น มีคนดี คนเด่นและคนดังมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศเดินทางมารับในครั้งนี้เป็นไฮไลต์สำคัญ เช่น พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค 8 วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร, พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก(วัดหลวงพ่อปากแดง) , พระราชนันทมุนี วัดบัวขัวญ เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นต้น ในส่วนพระมหาเถระจากต่างประเทศ อาทิ Most,Ven. Bhuddata Acinna จาก สหภาพเมียนมาร์ , Ven Sik Kin Clieu จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ,Ven Hwang young Dae จากเกาหลีใต้ ฝ่ายฆราวาสได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เช่น รองศาสตราจารย์พัฒนะ  เรือนใจดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง, คุณวรรณี ตติยกวี , คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา , นางเจียมจิตต์ จิราธิวัตน์ , คุณสุธิดา สุวรรณนภาศรี และ ดร.แหลมทอง ศิลปานนท์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

สำหรับผู้เข้ารับเข็มเกียรติคุณประกอบด้วย นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม นายชาญวิสิษฐ์ จงพัฒนรัชต์(จเร เชิญยิ้ม) นายเกียรติคุณ วีรพงษ์ประดิษฐ์ (ฝอยทอง เชิญยิ้ม) นายพิณเพชร ทิพย์ประเสริฐ (คำเม้า เปิดถนน ศิลปินมือพิณระดับโลก)และร้อยตำรวจตรี ดร.สนุ๊ก สิงห์มาตร (นักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของเสียงเพลง ลูกเทวดา)เป็นต้นโดยทั้งหมดจะเข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ ในวันอาทิตย์ที่ 21พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.  

มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพระสงฆ์มาศึกษาเล่าเรียนที่ยังครองเพศบรรพชิตมากเป็นอันดับหนึ่งและมีพระสงฆ์นานาชาติมาศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ทั้งหลักสูตรอินเตอร์และหลักสูตรภาษาไทย มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก

ในปีนี้จะได้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมและหลากหลายนิกายจากหลายประเทศในพิธีประสาทปริญญา ดังนั้นทั้งผู้เข้ารับเข็มเกียรติคุณ ปริญญาในทุกระดับและปริญญากิตติมศักดิ์ จึงจะมีบรรพชิตและคฤหัสถ์จากหลายนิกายและหลายประเทศ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าท่านจะได้พบเห็นได้ที่นี่ที่เดียว

นอกจากนั้น การจัดซุ้มแสดงมุทิตาสักการะรอบสระน้ำ หน้าหอประชุม มวก.48 พรรษา ก็จะเป็นทั้งสาระและความงดงามบนถนนแห่งวัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาของนานาประเทศอีกด้วย

และในวันดังกล่าวจะมีพระสงฆ์ สามเณรและประชาชนมากมายจากทั่วทุกภูมิภาคมาร่วมพิธี คนก็มากรถก็เยอะ จึงฝากเตือนไปยังประชาชนผู้สัญจรไปมาได้กรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรดังกล่าวด้วย

พระเมธีธรรมาจารย์

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

16 พฤษภาคม 2560

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากกลุ่มไลน์

แชร์