เชิญผู้เชี่ยวชาญ 15 ชาติ ถก...จัดการมรดกโลกทางศาสนา

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้เสนอบรรจุพระธาตุพนมไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในอนาคต http://winne.ws/n15655

417 ผู้เข้าชม
share

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Culture Heritage: Protection and Promotion Policies in Thailand” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้วยการจัดการมรดกโลกทางศาสนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่จัดขึ้นวันที่ 17-19 พฤษภาคมนี้ มีผู้บริหาร วธ. ผู้แทนองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ทั้งในไทย และต่างประเทศ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตจากกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ผู้แทนจังหวัดนครพนม และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เข้าร่วม ว่า เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และมุมมองนานาชาติ เรื่องมรดกโลกด้านศาสนา รวมทั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วม และการรับรู้ของทุกฝ่ายทั้งในไทย และต่างประเทศ เพื่ออนุรักษ์ และสนับสนุนการเสนอพระธาตุพนมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตามหลักการของยูเนสโก 

จากนี้ วธ.จะนำข้อมูล และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาประกอบการจัดทำเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับพระธาตุพนม เพื่อให้มีความครบถ้วน รอบด้าน และสมบูรณ์ที่สุด ก่อนจะนำเสนอต่อยูเนสโกต่อไป โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการมรดกโลกที่เกี่ยวกับศาสนาจาก 15 ประเทศ อาทิ เมียนมาร์ ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน อินเดีย เนปาล เวียดนาม ศรีลังกา ภูฏาน เป็นต้น เข้าร่วม

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ให้เสนอบรรจุพระธาตุพนมไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในอนาคต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร และแผนงานการบริหารจัดการเพื่อเสนอต่อยูเนสโก โดย จ.ดนครพนม ตั้งเป้าหมายจะเสนอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมต่อยูเนสโกในปี 2562


ขอบคุณข้อมูลและภาพจากhttps://www.matichon.co.th/news/561583

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

แชร์