บาทหลวงคนแรกแห่งสภาคริตสจักรแห่งประเทศไทย จบมหาลัยพุทธมจร.

บาทหลวงแห่งสภาคริตสจักรแห่งประเทศไทย จบปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาพระพุทธศาสนา ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เป็นบาทหลวงคนแรกที่จบมหาวิทยาลัยสงฆ์
เข้ารับประทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระสังฆราช 21 พฤษภาคมนี้ http://winne.ws/n15679

4 พัน ผู้เข้าชม
share

ระหว่างวันที่ 20-21พฤษภาคม พ.ศ.2560 นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2560 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประทาน ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นทั้ง 4,657 รูป/คน เป็นบรรพชิต 2,801  รูป/คน  ฆราวาส 1,856   รูป/คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 3496 รูป/คน ปริญญาโท 834 รูป/คน และปริญญาเอก  329 รูป/คน และวันที่ 18-19 พฤษภาคม มีพิธีซ้อมรับ

เป็นที่สังเกตว่า ผู้ที่จบการศึกษาประจำปี 2560 บาทหลวงแดเนียล มัซซา Father Daniele Mazza สภาคริตสจักรแห่งประเทศไทย  สำเร็จการศึกษาปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาพระพุทธศาสนา  ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  มจร โดยเป็นบาทหลวงคนแรกที่จบมหาวิทยาลัยสงฆ์ โดยจะเข้ารับประทานปริญญาบัตรในวันที่ 21 พฤษภาคม 

เนื่องจากปัจจุบันนี้นิสิตนานาชาติศึกษาที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้มีวิทยาเขตสมทบในประเทศต่างๆ อีกหลายแห่ง และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติเปิดการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาเอก และล่าสุดคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้มีมติรับรองหลักสูตรระดับปริญญาเอกนานาชาติ สาขาพระพุทธศาสนา ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำให้นิสิตนานาชาติมีความมั่นใจในความมีมาตรฐานของการจัดการหลักสูตรของ IBSC ในการนำพระพุทธศาสนาสู่ชาวโลกต่อไป

ต่อมาพระมหาหรรษา ธัมมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดี มจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ได้เปิดเผยผ่านในเฟซบุ๊ก "Hansa Dhammahaso" ได้มีการจัดยุทธศาสตร์วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (2560-2564) และได้ผ่านการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติจะนำไปสู่การทำแผนปฏิบัติการในแต่ละปีต่อไป แผนยุทธศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิทยาลัย เพราะเป็นประดุจต้นน้ำที่จะก่อให้เกิดสายน้ำอีก 12 สาย เพราะแผนนี้จะนำไปขยายเป็นแผนพัฒนาวิทยาลัยอีก 12 แผน เช่น แผนกลยุทธยุทธ์ทางการเงิน แผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหารความเสี่ยง แผนจัดการความรู้ แผนพัฒนานิสิต แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และแผนพัฒนาตัวชี้วัดองค์กรสันติสุข เป็นต้น


ขณะเดียวกันเป็นที่น่าสนใจคือมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสันติศึกษา อายุเพียง 20 รวมอยู่ด้วยคือนายเอกรัฐ เดิมทำรัมย์  ซึ่งเดิมบวชเป็นสามเณรเรียนนักธรรมบาลีที่วัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม จนสามารถสอบบาลีได้ประโยค 3 หรือป.ธ.3 จึงได้นำวุฒิ ป.ธ. 3 สมัคเรียนในระดับปริญญาตรีที่ มจร วิทยาเขตวัดไร่ขิง จ.นครปฐม จนสำเร็จการศึกษาด้วยอายุเพียง 18 ปี แล้วศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ขณะที่ยังเป็นสามเณร และได้ลาสิกขาแล้วศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาดังกล่าว โดยจะเข้ารับประทานปริญญาบัตรวันที่  21 พ.ค.นี้ และตั้งใจจะเรียนต่อระดับปริญญาเอกตั้งความหวังจะจบด็อกเตอร์อายุน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาสันติศึกษาระดับปริญญาโทและเอกเปิดรับสมัครอยู่ขณะนี้

พร้อมกันนี้นายเอกรัฐนั้นมีพ่อเข้ามาบวชเป็นพระอยู่ที่วัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม ศึกษานักธรรมบาลี และปี 2560 นี้สามารถสอบบาลี ป.ธ.6 ได้ และเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร พัดเปรียญ ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่ 9 พ.ค.ที่ผ่านมา


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

http://www.banmuang.co.th/news/education/81134

แชร์