กรมการจัดหางาน รับสมัครคนไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี มีเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนตลอดการฝึกงาน!!

กรมการจัดหางานกำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฎิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM ปี 2560 ที่ระบุว่าเป็นตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลา 3 ปี เปิดรับเฉพาะเพศหญิง จ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ http://winne.ws/n15719

2.1 พัน ผู้เข้าชม
กรมการจัดหางาน รับสมัครคนไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี มีเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนตลอดการฝึกงาน!!

โครงการจากองค์กร IM ปี 2560 ครั้งที่ 2

              นับว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาส ที่จะได้ไปสัมผัสประสบการณ์การทำงานในวัฒนธรรมแดนปลาดิบ

              เพราะกรมการจัดหางานกำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฎิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM ปี 2560 ที่ระบุว่าเป็นตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลา 3 ปี และเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560 นี้เท่านั้น (ไม่เสียค่าใช้จ่ายการสมัคร)

              นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานชี้แจงว่าโครงการจากองค์กร IM ปี 2560 ครั้งที่ 2 นี้ เปิดรับเฉพาะเพศหญิง โดยทางการญี่ปุ่นจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ (กรุงเทพฯ – โตเกียว)

ค่าจ้างอิงกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่น

              ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงาน โดยเดือนแรกจะได้รับ 80,000 เยน (24,490 บาท) ครอบคลุมถึงค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำ ส่วนค่าอาหารหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ผู้สมัครจะต้องจ่ายเอง

               เมื่อฝึกครบตามกำหนดโครงการผู้เข้าร่วมจะได้เงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน (183,000 บาท)

               เดือนที่ 2 – เดือนที่ 36 ผู้สมัครจะได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกับนายจ้าง (โดยอิงกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่น)

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี มีเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนตลอดการฝึกงาน!!

คุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีดังนี้…

               1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

               2. จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

               3. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีรอยสัก ไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย และไม่มีประวัติอาชญกรรม

               4. ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่า ‘Technical Intern’

               5. ไม่เคยทำงาน พำนักหรืออยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย

               6. ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก และถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอรบรมในโครงการก่อนหน้านี้

               7. สายตาปกติ ไม่บอดสี

หลักฐานการสมัครมีดังต่อไปนี้…

               1. ใบสมัครสอบคัดเลือก

               2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

               3. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา (พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ)

               4. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าร่างกายแข็งแรง สายตาปกติไม่บอดสี

               5. ประวัติส่วนตัว ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี มีเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนตลอดการฝึกงาน!!

สนใจติดต่อและสอบถามตามที่อยู่...

               สำหรับใครที่สนใจอยากจะสมัคร สามารถติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้นที่ 8 ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง

              และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 10 หรือที่สำงานจัดหางานทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02 245 1021

ที่มา         :          DOE

By            :          เหมียวบ๊อบ    /      20/05/2560

                              เว็บ catdumb.com            /          Highlight            /           สยามเมืองยิ้ม

แชร์