โฆษก กห.เผย ผลรับฟังความเห็นปรองดอง สังคมยังขาดความยุติธรรมนำสู่ความขัดแยัง

ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ จากเวทีการสร้างความสามัคคีปรองดองที่ผ่านมา ต่อประเด็นด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยในภาพรวมมีความเห็นร่วมสอดคล้องกันว่า การขาดซึ่งความยุติธรรม http://winne.ws/n16390

384 ผู้เข้าชม
โฆษก กห.เผย ผลรับฟังความเห็นปรองดอง สังคมยังขาดความยุติธรรมนำสู่ความขัดแยังแหล่งภาพจาก ทำเนียบรัฐบาล

โฆษกกระทรวงกลาโหม เผย ผลรับฟังความเห็นปรองดอง สังคมยังขาดความยุติธรรมนำสู่ความขัดแยัง รัฐจำเป็นต้องทบทวนกฎหมาย

พลตรี คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เปิดเผย ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ จากเวทีการสร้างความสามัคคีปรองดองที่ผ่านมา ต่อประเด็นด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยในภาพรวมมีความเห็นร่วมสอดคล้องกันว่า การขาดซึ่งความยุติธรรมคือสาเหตุรากเหง้าของความขัดแย้งและความไร้เสถียรภาพ ของสังคม

พร้อมเห็นว่า ปัญหาระบบกฏหมายไทย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคม ภาครัฐจึงจำเป็นต้องทบทวนกฎหมายให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมและกติการะหว่างประเทศ  โดยลดหรือยกเลิกกฎหมายที่ไม่จำเป็น ปรับปรุงกฎหมายที่ขาดความชัดเจน รวมทั้งจำเป็นต้องสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือในระบบนิติรัฐและนิติธรรม ซึ่งปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงำ โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและปราศจากอิทธิพลทางการเมือง

อย่างไรก็ตาม พล.ต.คงชีพ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความตื่นตัว ตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านกระบวนการยุติธรรม ควบคู่กับความมุ่งมั่น จริงใจของรัฐ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ จะเป็นส่วนสำคัญให้ลดความเหลื่อมล้ำและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติสุข

ที่มา: http://news.voicetv.co.th/thailand/498844.html

แชร์