รองนายกฯ บรรยายพิเศษ "ทิศทางของการดำเนินการตามมาตรา 77"

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางของการดำเนินการตามมาตรา 77” ในการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมายกฤษฎีกา รุ่นที่ 1 http://winne.ws/n16806

543 ผู้เข้าชม
รองนายกฯ บรรยายพิเศษ "ทิศทางของการดำเนินการตามมาตรา 77"แหล่งภาพจาก ThaiPublica

"รองนายกฯวิษณุ" บรรยายพิเศษทิศทางของการดำเนินการตามมาตรา 77 ชี้เป็นของใหม่ เชื่อหลังผ่าน 6 เดือน ทุกอย่างจะเข้าที่ ตามขั้นตอน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางของการดำเนินการตามมาตรา 77” ในการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมายกฤษฎีกา รุ่นที่ 1 ว่า ขณะนี้ ม.77 อยู่ในความสนใจมากที่สุดในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพราะเป็นของใหม่ แต่เชื่อว่าผ่านไป 6 เดือน ทุกอย่างจะเข้าที่รู้ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน 

ทั้งนี้ ม.77 อยู่ในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ ที่บัญญัติเป็นแนวทางให้ทุกรัฐบาลพึ่งกระทำเท่าที่จะทำได้ หากไม่ดำเนินการต้องมีเหตุผลที่เหมาะสม โดยวาระสำคัญของมาตราดังกล่าว กำหนดให้รัฐพึ่งออกกฎหมายที่จำเป็น ดำเนินการยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ประชาชนสามารถเข้าใจถึงได้โดยสะดวก รวมถึงต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรับฟังผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ หรือการจัดเวทีรับฟังความเห็นในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ให้มีประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกฎหมายดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาส่งต่อให้สำนักงานกฤษฎีกาดำเนินการจัดทำกฎหมาย ก่อนส่งต่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประกาศใช้ ซึ่งในชั้นของกฤษฎีสามารถเรียกหน่วยงานเจ้าของกฎหมายเข้ามาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งให้เปิดรับฟังความเห็นใหม่ได้ 

ทั้งนี้ หากในการเปิดรับฟังความคิดเห็นมีผู้ไม่เห็นด้วย ผู้รับฟังความเห็นจะต้องมีการจดบันทึกความเห็นดังกล่าวไว้ และไม่จำเป็นต้องแก้ไขให้สอดคล้องตามทั้งหมด 

ที่มา: http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=793990

แชร์