โรงเรียนบ้านนาข่า นำเด็กสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

ช่วงเทศกาลที่ชาวไทยพุทธให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอีกวันหนึ่งคือ เทศกาลอาสาฬหบูชาและฤดูแห่งการเข้าพรรษา คณะครูโรงเรียนบ้านนาข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นำเด็ก ป.3-ป.6 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อย่างมีความสุข http://winne.ws/n17051

469 ผู้เข้าชม

ชมภาพคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นำโดยอาจารย์ดารณี ทีสุกะ นำเด็กชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3-6  สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันนี้ เชิญชมภาพบรรยากาศระหว่างการสวดกันเลยค่ะ

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนา บทแรกเรียกว่า บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร กับพราหมณ์ ทั้ง 5 หรือเรียกว่า ปัจจวัคคีย์พราหมณ์ เมื่อพราหมณ์อัญญาโกณฑัญญะได้ฟังก็เข้าถึงธรรมภายใน ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน และได้บวชเป็นพระสงฆ์สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา และเป็นพระสงฆ์องค์แรกของโลกอีกด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ของพระพุทธเจ้า ชาวพุทธจึงสมควรได้สวดมนต์บทธรรมจักรนี้ ทุกวัน ในช่วงเข้าพรรษานี้

ขอบคุณภาพจาก : อาจารย์ดารณี ทีสุกะ

โรงเรียนบ้านนาข่า นำเด็กสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านนาข่า นำเด็กสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านนาข่า นำเด็กสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านนาข่า นำเด็กสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านนาข่า นำเด็กสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านนาข่า นำเด็กสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านนาข่า นำเด็กสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านนาข่า นำเด็กสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านนาข่า นำเด็กสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
แชร์