จจ.ปทุมธานีประธานพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการ “รักษ์ศีล ๕ รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน” ต.คลองสาม

พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)” เมตตาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโครงการ “รักษ์ศีล ๕ รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน” http://winne.ws/n17177

1.3 พัน ผู้เข้าชม
จจ.ปทุมธานีประธานพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการ “รักษ์ศีล ๕ รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน” ต.คลองสาม

 หนึ่งในโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ” ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี

 

*****

 

วันนี้ (วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคม “สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน” บริเวณหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี “พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)” เมตตาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโครงการ “รักษ์ศีล ๕ รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน” หนึ่งในโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ” ระหว่าง ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, ผู้แทนคุณสถาพร มาทรัพย์ กำนันตำบลคลองสาม, คุณธเนศ รื่นกลิ่น ประธานสมาพันธ์ผู้นำชุมชนตำบลคลองสาม และคุณสุดาลักษณ์ พยัตเทพินทร์ ประธานชมรมรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี ในฐานะผู้รับข้อตกลงความร่วมมือ และ พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ เจ้าคณะปกครองตำบลคลองสาม ในฐานะผู้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ โดยมี พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง, พระครูศรีธัญญาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, พระวิเทศภาวนาจารย์ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และคณะสงฆ์ เมตตาร่วมเป็นสักขีพยาน และเจริญชัยมงคาถาฯ ท่ามกลางผู้นำชุมชนน/หมู่บ้าน และประชาชนชาวพุทธตำบลคลองสามเข้าร่วมงานกว่า ๑,๐๐๐ คน

สำหรับบันทึกข้อตกลงฯ นั้น เป็นการแสดงเจตนารมณ์ยินดีที่จะร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม และรณรงค์ให้มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสังคม โดยเฉพาะการรักษาศีล ๕ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์กับประชาชนอย่างต่อเนื่องในเชิงคุณภาพ โดยเริ่มต้นจากหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมคือครอบครัว แล้วขยายผลสู่เครือข่าย “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน ให้เป็น “ชุมชนชาวพุทธต้นแบบทางศีลธรรม” และสนับสนุนให้มีการประกาศยกย่อง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน สถานศึกษา ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชนที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ จะร่วมกันมุ่งมั่น สนับสนุน ช่วยเหลือการปฏิบัติงานโครงการฯ ต่างๆ ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายในระดับสูงสุดต่อไป

จจ.ปทุมธานีประธานพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการ “รักษ์ศีล ๕ รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน” ต.คลองสาม

ภายในงาน พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีฯ ยังได้เมตตามอบป้าย “บ้านเติมสุข - รักษ์ศีล ๕ รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน” ให้กับครอบครัวที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นแรกจำนวน ๑๐๐ กว่าหลังคาเรือนในตำบลคลองสาม เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นกิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ร่วมกันตั้งใจสมาทานอาราธนาข้อปฏิบัติตามหลักศีล ๕ มารักษาปฏิบัติให้เป็นปกติ ลดละเลิกอบายมุข ฝึกฝนนิสัยให้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคล รักษาบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเพื่อให้เกื้อกูลต่อการรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ และสร้างความครัวอบอุ่น บ้านน่าอยู่ ดูสบายตา พาสบายใจ รวมทั้งยังได้มอบ “หมวกอาสาสมัคร รักษ์ศีล ๕ รักษ์ชุมชน ปทุมธานี” และป้ายบ้าน “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ” แก่ประธานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในตำบลคลองสาม ผู้มีจิตอาสาประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และสมาพันธ์ผู้นำชุมชนตำบลคลองสามดำเนินงานโครงการรักษ์ศีล ๕ รักษ์ชุมชน “ชุมชนน่ามอง คลองสามน้ำใส” อีกทั้งยังมอบ “หมวกอาสาสมัครฯ” ให้แก่คณะกรรมการชมรมรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี ในฐานะอาสาสมัครเพื่อช่วยงานพระพุทธศาสนา และคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมมอบป้าย “งดเหล้าเข้าพรรษา รักษาศีล ๕ ถวายเป็นพุทธบูชา” เพื่อนำไปติด และจัดกิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกอบายมุขเทศกาลเข้าพรรษาในหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ โดยในท้ายที่สุดเป็นการมอบป้าย “โรงเรียนรักษาศีล ๕” ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้แก่ยุวชนตำบลคลองสามที่เข้าร่วมโครงการยุวชนต้นแบบรักษ์ศีล ๕ “ติวฟรีพี่สอนน้อง” และผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุรักษ์ศีล ๕ “โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคลองสาม” เพื่อนำไปติดตั้งจิตสำนึกในการรักษาศีล ๕ ให้เป็นปกติ และร่วมกันปฏิญาณตนรักษาศีล ๕ ก่อนดำเนินกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดงานฯ ได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ จากวัดพระธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ในฐานะบุญสถานของชุมชนตำบลคลองสาม ร่วมกับการประสานงานของชมรมรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, สมาพันธ์ผู้นำชุมชนฯ, ผู้นำชุมชน/ประธานหมู่บ้าน และประชาชนตำบลคลองสาม เป็นสามัคคีบุญ

จจ.ปทุมธานีประธานพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการ “รักษ์ศีล ๕ รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน” ต.คลองสาม
จจ.ปทุมธานีประธานพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการ “รักษ์ศีล ๕ รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน” ต.คลองสาม
จจ.ปทุมธานีประธานพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการ “รักษ์ศีล ๕ รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน” ต.คลองสาม

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก fb. ชมรมรักษ์วัด รักษ์ศีล๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี

แชร์