ทุนพระราชทาน!! ม.ท.ศ. พัฒนาการศึกษาเยาวชนของชาติ ตามดำริในหลวง ร.10

โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และต่อมา มีพระราชดำริให้จัดตั้ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้น เรียกโดยย่อว่า ม.ท.ศ. http://winne.ws/n17179

215 ผู้เข้าชม
ทุนพระราชทาน!!  ม.ท.ศ. พัฒนาการศึกษาเยาวชนของชาติ ตามดำริในหลวง ร.10

พระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบัน พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรและเยาวชน ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ในการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน ได้ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้ง โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ทั้งนี้ ตั้งแต่เมื่อครั้งพระองค์ดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรัพย์จากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่องานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบัน

เมื่อปี พ.ศ. 2552 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้ง โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และต่อมา มีพระราชดำริให้จัดตั้ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้น เรียกโดยย่อว่า ม.ท.ศ.

ต่อมา เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2553 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำโครงการทุนการศึกษามาดำเนินการภายใต้มูลนิธิ ม.ท.ศ. เพื่อความต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน โดยพระองค์ทรงรับเป็นประธานกรรมการ

ทุนพระราชทาน!!  ม.ท.ศ. พัฒนาการศึกษาเยาวชนของชาติ ตามดำริในหลวง ร.10

สำหรับโครงการ ม.ท.ศ.นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเสริมสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนที่ฐานะยากจน แต่เรียนดี ความประพฤติดี เรียบร้อย มีคุณธรรมและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยไม่มีภาระผูกพันในการใช้ทุนคืน

อย่างไรก็ตาม นักเรียนทุนทั้งหมดนั้น เมื่อจบการศึกษาแล้วยังได้เปิดโอกาสให้เข้าทำงานเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ ตามความสมัครใจด้วย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พร้อมกันนี้ พระองค์ได้พระราชทานหลักการในการมอบทุนพระราชทานให้กระจายไปครบทุกจังหวัด และดำเนินการแสวงหา คัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง จนได้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับทุนพระราชทาน

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงย้ำให้ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษา ติดตาม และพัฒนาแผนการช่วยเหลือนักเรียนทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนทุนได้รับการดูแล และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ

ที่สำคัญ และนับเป็นอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งเป็นที่รอคอยของนักเรียนทุน ครอบครัว และผู้มีที่ส่วนเกี่ยวข้องคือ ในทุกๆ ปี พระองค์ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิ ม.ท.ศ. และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำคณะนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานในแต่ละปี ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษา รวมทั้งคณะนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่นและครูดีเด่นประจำปี เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ ยังความปลื้มปีติแก่คณะนักเรียนและคณะครูเป็นล้นพ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรไทยอันหาที่สุดมิได้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.


ขอบคุณ, http://www.thairath.co.th/content/970118

แชร์