หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามีมาก ไม่ทราบว่าควรจะเลือกปฏิบัติอย่างใดก่อน

คำสอนในพระพุทธศาสนาโดยย่อมี พระพุทธองค์สอนว่า ให้ละชั่ว ทำความดี และกลั่นใจให้ผ่องใส http://winne.ws/n17195

1.3 พัน ผู้เข้าชม
share

อยากได้หลักธรรมสั้นๆ

ถาม : หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามีมาก ไม่ทราบว่าควรจะเลือกปฏิบัติอย่างใดก่อน คำสอนสั้นๆ ปฏิบัติง่ายๆ มีบ้างไหมคะ ? 

หลวงพ่อตอบ : คำสอนในพระพุทธศาสนาโดยย่อมี พระพุทธองค์สอนว่า ให้ละชั่ว ทำความดี และกลั่นใจให้ผ่องใส

        ในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา เมื่อได้พบใครก็ตามที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมจริงๆ ท่านไม่สอนมาก 

          สอนแต่ให้ละชั่ว ทำความดี แล้วกลั่นใจให้ใส ปรากฎว่าผู้นั้นสามารถหมดกิเลสได้ทันทีจริงๆ

         บางครั้งพระพุทธองค์ทรงเทศน์ให้ผู้ที่อบรมตัวมาดีแล้ว ฟังเพียง ๒-๓ ประโยคก็ทำให้เขาบรรลุธรรมได้ทันที เช่น พระพาหิยะได้เดินทางมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กลางถนน ขณะที่พุทธองค์เสด็จบิณฑบาต

         ท่านกราบทูลขอร้องว่า “พระพุทธเจ้าข้า ช่วยสอนธรรมะให้ข้าพระองค์ด้วยเถอะ”

          พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “เราขอไปบิณฑบาตให้เรียบร้อยก่อน หลังจากบิณฑบาตแล้วจะมาสอนให้”

        พระพาหิยะก็ค้านว่า “พระพุทธเจ้าข้า พระองค์จะมีอะไรเป็นเครื่องประกันว่า กว่าพระองค์จะเสด็จบิณฑบาตเสร็จ ข้าพระองค์จะไม่ตายเสียก่อน” 

        มนุษย์อย่างนี้ก็มี ถ้าเป็นเราๆ คงไม่พูดอย่างนั้น นี้เป็นวิสัยของบัณฑิตที่เป็นบัณฑิตจริงๆ มีภูมิปัญญาสูง เขานึกถึงความตายตลอดเวลา

        พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสซ้ำ “ให้เราบิณฑบาตให้เสร็จก่อนเถอะ” พระพาหิยะก็ยืนยันตามเดิม

        พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสั้นๆ ว่า “เห็นสักแต่ว่าเห็น ได้ยินสักแต่ว่าได้ยิน ได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่น” ทรงพูดทำนองนี้ ซึ่งเป็นคำพูดไม่กี่คำ

         พอตรัสจบ พระพาหิยะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่กลางถนนนั่นเอง แล้วก็ขอบวช พวกเราฟัง ๒-๓ ประโยคนี้แล้วได้อะไรบ้าง?

          สมัยนี้ฟังสั้นๆ กันไม่รู้เรื่อง ต้องอธิบายพร้อมยกตัวอย่างแยกธรรมะเป็นข้อย่อยๆ สอนกันไป ค่อยๆ ฝึกไป แก้ไขข้อบกพร่องของเราไปทีละอย่าง

         พระธรรมคำสั่งสอนแต่ละบทแต่ละหมวด ก็อยู่ในหลักละชั่ว ทำความดี และกลั่นใจให้ผ่องใสทั้งนั้น


ขอบคุณข้อมูลและภาพ [email protected] Life & Soul

แชร์