พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงวิธีการที่ได้ชื่อว่าตอบแทนคุณของบิดามารดาแล้ว

ให้มารดาบิดาผู้ทรามปัญญา สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทา ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุมีประมาณเท่านั้น และบุตรย่อมชื่อว่า..เป็นผู้อันกระทำตอบแทนบุญคุณแก่มารดาบิดาแล้ว ” http://winne.ws/n17898

657 ผู้เข้าชม
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงวิธีการที่ได้ชื่อว่าตอบแทนคุณของบิดามารดาแล้ว

วิธีตอบแทนคุณบิดามารดาที่ถูกต้อง

ปัญหา การที่จะตอบสนองบุญคุณมารดาบิดาได้อย่างถูกต้องและเต็มที่นั้น บุตรธิดาควรจะทำอย่างไรบ้าง ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การที่จะตอบแทนคุณแก่บุคคลทั้ง ๒ คือ มารดา ๑ บิดา ๑ เรากล่าวว่ากระทำไม่ได้ง่ายเลย...

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุตรพึงแบกมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง แบกบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง เขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปี และพึงปฏิบัติบำรุงทั้ง ๒ ด้วยการ อบกลิ่น การนวด การให้อาบน้ำ และการบีบนวดอวัยวะต่าง ๆ แก่ท่านทั้งสอง แม้ท่านทั้ง ๒ ก็พึงถ่ายอุจจาระบนบ่านั่นเอง ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณแก่มารดาบิดา

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บุตรพึงตั้งมารดาไว้ในราชสมบัติ มีอำนาจยิ่งใหญ่ในแผ่นดินใหญ่ อันมีรัตนะ ๗ ประการมากหลายนี้ แม้กระนั้นก็ยังไม่ชื่อว่า...ตอบแทนคุณมารดาบิดา ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก เป็นผู้บำรุงเลี้ยง เป็นผู้สอนให้ลูกรู้จักโลก...

“ส่วนบุตรคนใด 

ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในสัทธาสัมปทา 

ให้มารดาบิดาผู้มีทุศีลสมาทานตั้งมั่นในสีลสัมปทา ให้บิดามารดาผู้มีความตระหนี่สมาทานตั้งมั่นในจาคสัมปทา 

ให้มารดาบิดาผู้ทรามปัญญา สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทา 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุมีประมาณเท่านั้น และบุตรย่อมชื่อว่า..เป็นผู้อันกระทำตอบแทนบุญคุณแก่มารดาบิดาแล้ว ”

-----------------------------

ป. ทุก. อํ. (๒๗๘)

ตบ. ๒๐ : ๗๘-๗๙ ตท. ๒๐ : ๗๐-๗๑

ตอ. G.S. ๑ : ๕๖-๕๗


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213838482697869&id=1281720771

www.google.co.th

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงวิธีการที่ได้ชื่อว่าตอบแทนคุณของบิดามารดาแล้ว
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงวิธีการที่ได้ชื่อว่าตอบแทนคุณของบิดามารดาแล้ว
แชร์