เพราะมีปัญญารู้เป้าหมายของชีวิต จึงทุ่มทำบุญกันเต็มกำลัง

“คนทำบุญที่วัดพระธรรมกาย บ้าบุญ และไม่เข้าใจเรื่องผลของบุญ นึกว่าทำแล้วจะได้ไปสวรรค์ ทำให้วัดเอาสวรรค์มาล่อ เอานรกมาขู่ บอกว่าทำน้อยได้น้อยทำมากได้มาก หลอกคนทำบุญให้ทำมากขึ้น สมแล้วที่เป็นวัดพุทธพานิชย์” http://winne.ws/n17954

608 ผู้เข้าชม
เพราะมีปัญญารู้เป้าหมายของชีวิต จึงทุ่มทำบุญกันเต็มกำลัง

คนมาทำบุญที่วัดพระธรรมกาย ทำบุญด้วยความงมงาย จริงหรือ?

จากสิ่งที่มีคนวิจารณ์ว่า

“คนทำบุญที่วัดพระธรรมกาย บ้าบุญ และไม่เข้าใจเรื่องผลของบุญ นึกว่าทำแล้วจะได้ไปสวรรค์ ทำให้วัดเอาสวรรค์มาล่อ เอานรกมาขู่ บอกว่าทำน้อยได้น้อยทำมากได้มาก หลอกคนทำบุญให้ทำมากขึ้น สมแล้วที่เป็นวัดพุทธพานิชย์”

คนวัดคนหนึ่งอยากจะขอตอบดังนี้

"""คนพาลเท่านั้น ย่อมไม่สรรเสริญการให้ทาน""
พาลา หเว นปฺปสํสนฺติ ทานํ [ขุ.ธ. ๒๕/๓๘]

- ข้อความใน จูฬกัมมวิภังคสูตร พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงผลดีผลร้าย 7 คู่ อันเนื่องมาจากกรรมที่ได้กระทำไว้แล้วดังนี้

มีอายุน้อย เพราะฆ่าสัตว์ มีอายุยืน เพราะไม่ฆ่าสัตว์

มีโรคมาก เพราะเบียดเบียนสัตว์ มีโรคน้อย เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์

มีผิวพรรณทราม เพราะมักโกรธ มีผิวพรรณดีเพราะไม่มักโกรธ

มีศักดาน้อย เพราะริษยา มีศักดามาก เพราะไม่ริษยา

มีโภคทรัพย์น้อย เพราะไม่ให้ทาน มีโภคทรัพย์มาก เพราะให้ทาน

เกิดในตระกูลตํ่า เพราะกระด้าง ถือตัว ไม่อ่อนน้อม 

เกิดในตระกูลสูง เพราะไม่กระด้าง ถือตัว แต่รู้จักอ่อนน้อม

มีปัญญาทราม เพราะไม่เข้าไปหาสมณพราหมณ์ไต่ถามเรื่องกุศล อกุศล เป็นต้น 

มีปัญญาดี เพราะเข้าไปหาสมณพราหมณ์ ไต่ถามเรื่องกุศล อกุศล เป็นต้น

(พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ย่อความจากพระไตรปิฎกฉบับบาลี)

เพราะมีปัญญารู้เป้าหมายของชีวิต จึงทุ่มทำบุญกันเต็มกำลัง

พุทธพาณิชย์ คือ กระบวนการค้าขายความเชื่อและความศรัทธาในพุทธศาสนาโดยใช้วัตถุหรือสัญลักษณ์ที่ เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาหรือพระรัตนตรัย มาเป็นเครื่องมือสร้างรายได้แสวงหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ กล่าวคือ เป็นการใช้เงินเพื่อแสดงออกซึ่งปฏิสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนิกชนกับพุทธศาสนา ที่บ่งบอกถึงความใกล้ชิดและลักษณะความสัมพันธ์ที่มีร่วมกัน ผ่านกิจกรรมหรือพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การเช่าบูชาพระเครื่อง พระบูชา ด้วยจำนวนเงินเป็นจำนวนมาก หรือ การทำบุญ เพื่อหวังได้ ตำแหน่ง ได้ ยศ ได้สักการะ เป็นต้น

แต่วัดพระธรรมกาย เน้นในการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ที่เรียบง่าย ทนทาน ใช้งานได้นาน เพื่อใช้ในการเผยแพร่และรองรับงานพระพุทธศาสนา ดังนั้นเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคนั้นก็แปรเปลี่ยนเป็นสถานที่ ที่ใช้เพื่อรองรับพุทธบริษัท 4 ที่เดินทางมาทำบุญ

และต้องยอมรับว่า เมื่อมีคนมาทำบุญ ค่าน้ำ-ค่าไฟ ค่าอาหาร วัดย่อมเป็นผู้ออกให้คนเหล่านั้นทั้งสิ้น ถ้าวัดไม่มีเงิน เพื่อจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหารให้สาธุชน ให้พระ และสามเณร 
วัดจะอยู่ได้อย่างไร???

ถ้าไม่มีวัดคอยสั่งสอนคนให้เป็นคนดี ปล่อยให้คนผิดศีล ฆ่า ลักทรัพย์ ฯลฯ แล้วสังคมที่คุณอยู่จะมีความสุขได้อย่างไร??? 

ถ้าสังคมเต็มไปด้วยคนไม่ดี คุณจะเป็นคนดีคนเดียว ที่มีความสุขได้อย่างไร???

มะลิแฟง 

เพราะมีปัญญารู้เป้าหมายของชีวิต จึงทุ่มทำบุญกันเต็มกำลัง

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจหัตถ์สวรรค์ ปัญญาเทวดา

แชร์