ล่องเหนือ ติวเข้มการเป็นเจ้าบ้านน้อย จังหวัดพิษณุโลก

กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เจ้าบ้านน้อย (Little Guide)" จังหวัดพิษณุโลก http://winne.ws/n18227

431 ผู้เข้าชม

กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  "เจ้าบ้านน้อย  (Little Guide)" จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าบ้านตัวน้อย รู้สึกรักหวงแหนและภาคภูมิใจ ในคุณค่าของท้องถิ่นตน ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยือนท้องถิ่นตน รวมทั้งคอยต้อนรับและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยจิตสำนึกที่ดี 

มีอัธยาศัยไมตรีของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ นำไปสู่การกลับมาเที่ยวซ้ำ ในวันที่ 1 - 3กันยายน 2560 ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว โทรศัพท์ 02-214-1387

ล่องเหนือ ติวเข้มการเป็นเจ้าบ้านน้อย จังหวัดพิษณุโลก
แชร์