เผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา ประกาศตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ยุบศูนย์ปฏิบัติการตร.จ.ชายแดนภาคใต้

ให้ยุบเลิกศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) และจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยให้ภารกิจเกี่ยวกับการบริการ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว มาไว้ที่ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว http://winne.ws/n18503

762 ผู้เข้าชม
เผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา ประกาศตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ยุบศูนย์ปฏิบัติการตร.จ.ชายแดนภาคใต้

วันที่ 31 ส.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนนี้ 89 ก พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2560 ใจความว่า 

ให้ยุบเลิกศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) และจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยให้ภารกิจเกี่ยวกับการบริการ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว มาไว้ที่ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มีผลนับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจุเบกษา

ทั้งนี้ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ระบุเหตุผลว่า 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้การดูแลรักษาความปลอดภัย การให้บริการ การให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรยกฐานะกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จัดตั้งขึ้นเป็นกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นอกจากนี้สถานการณ์การก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการกระจายตัวไปยังพื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจากพื้นที่รับผิดชอบของศชต. ดังนั้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างศชต. และบช.ภ.9 อันจะทำให้การแก้ไขปัญหาการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมควรยุบรวบศชต.เข้ากับบช.ภ.9 จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ที่มา: http://www.siamrath.co.th/n/22475

แชร์