แต่งตั้งผอ.พศ.คนใหม่!!!นาย มานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมศาสนา

ครม.รับโอน‘มานัส ทารัตน์ใจ’ จากอธิบดีกรมศาสนา นั่งผอ.พศ.คนใหม่ http://winne.ws/n18584

1.3 พัน ผู้เข้าชม
แต่งตั้งผอ.พศ.คนใหม่!!!นาย มานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมศาสนา

วันที่ 5 ก.ย. รายงานข่าวจากที่ประชุมครม.แจ้งว่า 

ที่ประชุมครม.เห็นชอบตามที่นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกฯ ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เสนอให้รับโอน นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยผ่านความเห็นชอบของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เรียบร้อยแล้ว

สำหรับประวัติ นายมานัส เปรียญธรรม 6 ประโยค (ป.ธ.6) ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ.) สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาโท M.A. (Sociology) University of Poona ประเทศอินเดีย

ลูกหม้อกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผ่านตำแหน่งสำคัญ อาทิ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครือข่ายและชุมชน, 

ผอ.สำนักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม

https://www.khaosod.co.th/politics/news_497965

แชร์