กระทรวงแรงงาน เตรียมลงนาม MOU ยกระดับพ่อครัวแม่ครัวนำธุรกิจอาหารไทยสู่มาตรฐานโลก

ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) กรอบการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ก่อนที่จะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก http://winne.ws/n18789

371 ผู้เข้าชม
กระทรวงแรงงาน เตรียมลงนาม MOU ยกระดับพ่อครัวแม่ครัวนำธุรกิจอาหารไทยสู่มาตรฐานโลกแหล่งภาพจาก fwdder.com

กระทรวงแรงงาน เตรียมลงนาม MOU ยกระดับพ่อครัวแม่ครัวนำธุรกิจอาหารไทยสู่มาตรฐานโลกตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียนและของโลก

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมแนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาทักษะฝีมือพ่อครัวแม่ครัวไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ประกอบกับรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการยกระดับมาตรฐานอาหารไทยให้ได้มาตรฐานสากล จึงกำหนดให้นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกเป็นนโยบายสำคัญที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาหารของภูมิภาคอาเซียนและของโลก โดยให้มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานตั้งแต่กระบวนการผลิตขั้นต้นจนถึงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ผู้บริโภคได้รับรู้วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อสร้างความเข้มแข็งต่ออุตสาหกรรมอาหารไทยให้มีแนวทางส่งเสริมและยกระดับฝีมือพ่อครัวแม่ครัวไทยสู่ครัวโลกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) กรอบการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ก่อนที่จะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก สำหรับกรอบการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน จะให้การสนับสนุนการจัดฝึกอบรมแก่แรงงานเพื่อให้มีทักษะฝีมือตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถไปประกอบอาชีพพ่อครัวแม่ครัวไทยทั้งในและต่างประเทศได้ รวมทั้งดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การพัฒนาทักษะด้านภาษา และการส่งเสริมการมีงานทำอีกด้วย

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานด้านมาตรฐานอาหารไทย รวมทั้งยกระดับร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือสูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ


ที่มา: https://news.voicetv.co.th/business/523438.html

แชร์