ภูเขามอสในประเทศไอซ์แลนด์

Laki เป็นผลจากการปะทุของภูเขาไฟ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั่วซีกโลกเหนือ ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยมอสที่ปกคลุมจนกลายเป็นภูเขาสีเขียว จนแทบไม่เห็นร่องรอยในอดีต http://winne.ws/n19359

155 ผู้เข้าชม
share

ภูเขาที่เต็มไปด้วยมอสที่ปกคลุมจนกลายเป็นภูเขาสีเขียว 

                     Laki เป็นภูเขาที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ ประเทศไอซ์แลนด์ ในช่วงปี 1783-1784 ภูเขาไฟบริเวณนี้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง ทำให้พื้นที่ในบริเวณนี้กลายเป็นเมืองร้าง

                     และผลจากการปะทุส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั่วซีกโลกเหนือ ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยมอสที่ปกคลุมจนกลายเป็นภูเขาสีเขียว จนแทบไม่เห็นร่องรอยในอดีต

ที่มา       :         http://www.nextsteptv.com/   สำรวจโลก  /    สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

Postedon     :       กันยายน 25, 2560

Postedin      :        แหล่งท่องเที่ยว 

Laki เป็นภูเขาที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ ประเทศไอซ์แลนด์

  Laki เป็นภูเขาที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ ประเทศไอซ์แลนด์

ปี 1783-1784 ภูเขาไฟบริเวณนี้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง ทำให้พื้นที่ในบริเวณนี้กลายเป็นเมืองร้าง

ปี 1783-1784 ภูเขาไฟบริเวณนี้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง ทำให้พื้นที่ในบริเวณนี้กลายเป็นเมืองร้าง

ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยมอสที่ปกคลุมจนกลายเป็นภูเขาสีเขียว

ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยมอสที่ปกคลุมจนกลายเป็นภูเขาสีเขียว

แชร์