อึ้งทึ่ง!!! โรงเรียนที่สะอาดที่สุดในประเทศ... โรงเรียนวัดโบ ในประเทศกัมพูชา

ผอ.เปิ้น เกิ้มเช้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบ ได้มาร่วมงาน #วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ #วัดพระธรรมกาย จนเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนานักเรียนและโรงเรียนให้ยิ่งๆขึ้นไป จึงได้พาคณะครู มาอบรมหลักสูตร #ความดีสากล ณ #เขาแก้วเสด็จ http://winne.ws/n19608

5.2 พัน ผู้เข้าชม

#โรงเรียนวัดโบ เป็นโรงเรียนรัฐบาลใน #จังหวัดเสียบเรียบ #ประเทศกัมพูชา สอนในระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 6,400 คน โดยแต่ละวันจัดให้มีการเรียนการสอน 2 รอบ คือ เช้ากับบ่าย (รอบละ 3,200 คน) มีท่าน ผอ.เปิ้น เกิ้มเช้ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านได้รับรางวัล ผอ.มือทอง ระดับประเทศ , รางวัลครูดีเด่นแห่งชาติกัมพูชา ประจำปี 2557-2558 , รางวัล #โรงเรียนสะอาดที่สุดในประเทศ ปี 2560 ฯ

ผอ.เปิ้น เกิ้มเช้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบ ได้มาร่วมงาน #วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ในประเทศไทย จนเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนานักเรียนและโรงเรียนให้ยิ่งๆขึ้นไป จึงได้พาคณะครู 48 ท่าน จากทั้งหมด 116 ท่าน อบรมหลักสูตร #ความดีสากล ณ #เขาแก้วเสด็จจ.ปราจีนบุรี 

และนำหลัก#ความดีสากล 5 ประการไปปรับใช้ควบคู่กับการฝึกวินัยของลูกเสือ ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากมาย นับเป็นต้นแบบของโรงเรียนที่สร้างเยาวชนคนเก่งดีมีคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ขอชื่นชมอนุโมทนาสาธุการ

แชร์