วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ ๑ ปี

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ฯ ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ ๑ ปีวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย http://winne.ws/n19609

878 ผู้เข้าชม
วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ ๑ ปี

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ฯ

ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ ๑ ปี

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

**********

กำหนดการ เริ่มพิธีฯ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

- ผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
- ประธานในพิธีฯ จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
- ประธานในพิธีฯ จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
- เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว
- เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง
- ประธานในพิธีฯ และคณะ ทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร
- เจ้าหน้าที่เชื่อมผ้าแพรแถบเข้ากับภูษาโยงที่เชื่อมจากพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เข้ากัน - พระสงฆ์สดับปกรณ์
- ประธานในพิธีฯ และคณะถวายเครื่องไทยธรรม
- พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
- ประธานในพิธีฯ กรวดน้ำ
- เสร็จพิธีฯ

**********

หมายเหตุ :
๑.พิธีบำเพ็ญกุศลฯ : พระสงฆ์ใช้พัดยศ
๒.การแต่งกาย : ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ /
ประชาชนทั่วไป แต่งกายชุดสุภาพ ไว้ทุกข์

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ ๑ ปี
แชร์