พิธีเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ณ ร.ร.บ้านบึงพร้าว จ.พิษณุโลก

วันที่ 6 พ.ย.2560 ดร.สุพล จันต๊ะคาด รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)พิษณุโลก เขต 2เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร http://winne.ws/n20208

304 ผู้เข้าชม
share

เปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 รร.บ้านบึงพร้าว ผลจากการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนประชารัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็ก ๆ ยั่งยืน

วันที่ 6 พ.ย.60 ดร.สุพล จันต๊ะคาด รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ ห้องสมุด ICT โรงเรียนบ้านบึงพร้าว

นางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด ผอ.โรงเรียนบ้านบึงพร้าว กล่าวว่า โรงเรียนบ้านบึงพร้าว ได้รับการจัดสรรงบฯ จัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และอาคารห้องสมุด ICT ตามนโยบายควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนวัดไชยนาม) และโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) (โรงเรียนบ้านบึงพร้าว) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ส่งผลให้โรงเรียนบ้านบึงพร้าว ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทางด้านกายภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ น่าอยู่ น่าเรียน สะอาด ปลอดภัย มีสื่อเทคโนโลยี ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพียงพอ ทันสมัย มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย ชุมชนมีความมั่นใจในการจัดการศึกษา ส่งผลให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบัน มีนักเรียนจำนวน 361 คน และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนทั้งการทดสอบ NT นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบ O-NET นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 มีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศ

ทั้งนี้ ดร.สุพล กล่าวว่า โรงเรียนบ้านบึงพร้าว ซึ่งได้รับงบฯ โครงการประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) จะมีการพัฒนาให้มีความพร้อมทางด้านกายภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความพร้อมทางด้าน สื่อเทคโนโลยี ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ นักเรียนได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย ชุมชนเกิดความเชื่อมั่น ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน ส่งผลต่อจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น

จากนโยบายควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) จะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีปัญหาในการบริหารจัดการทั้งงบประมาณ ครูไม่ครบชั้น นักเรียนขาดโอกาสที่ดี ได้มาควบรวมกับโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) ซึ่งมีหลักการสำคัญในการพัฒนา ดังนี้ พัฒนาสถานศึกษาที่มีคุณภาพสมบูรณ์แบบ, ภาคเอกชน ภาครัฐและภาคประชาสังคมร่วมพัฒนา และให้บริการโรงเรียนลูกข่าย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ที่มา: https://www.siamrath.co.th/n/25926

แชร์