พิธีเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ณ ร.ร.บ้านบึงพร้าว จ.พิษณุโลก

วันที่ 6 พ.ย.2560 ดร.สุพล จันต๊ะคาด รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)พิษณุโลก เขต 2เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร http://winne.ws/n20208

476 ผู้เข้าชม
พิธีเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ณ ร.ร.บ้านบึงพร้าว จ.พิษณุโลก

เปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 รร.บ้านบึงพร้าว ผลจากการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนประชารัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็ก ๆ ยั่งยืน

วันที่ 6 พ.ย.60 ดร.สุพล จันต๊ะคาด รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ ห้องสมุด ICT โรงเรียนบ้านบึงพร้าว

พิธีเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ณ ร.ร.บ้านบึงพร้าว จ.พิษณุโลก

นางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด ผอ.โรงเรียนบ้านบึงพร้าว กล่าวว่า โรงเรียนบ้านบึงพร้าว ได้รับการจัดสรรงบฯ จัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และอาคารห้องสมุด ICT ตามนโยบายควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนวัดไชยนาม) และโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) (โรงเรียนบ้านบึงพร้าว) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ส่งผลให้โรงเรียนบ้านบึงพร้าว ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทางด้านกายภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ น่าอยู่ น่าเรียน สะอาด ปลอดภัย มีสื่อเทคโนโลยี ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพียงพอ ทันสมัย มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย ชุมชนมีความมั่นใจในการจัดการศึกษา ส่งผลให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบัน มีนักเรียนจำนวน 361 คน และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนทั้งการทดสอบ NT นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบ O-NET นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 มีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศ

พิธีเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ณ ร.ร.บ้านบึงพร้าว จ.พิษณุโลก

ทั้งนี้ ดร.สุพล กล่าวว่า โรงเรียนบ้านบึงพร้าว ซึ่งได้รับงบฯ โครงการประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) จะมีการพัฒนาให้มีความพร้อมทางด้านกายภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความพร้อมทางด้าน สื่อเทคโนโลยี ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ นักเรียนได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย ชุมชนเกิดความเชื่อมั่น ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน ส่งผลต่อจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น

พิธีเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ณ ร.ร.บ้านบึงพร้าว จ.พิษณุโลก

จากนโยบายควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) จะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีปัญหาในการบริหารจัดการทั้งงบประมาณ ครูไม่ครบชั้น นักเรียนขาดโอกาสที่ดี ได้มาควบรวมกับโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) ซึ่งมีหลักการสำคัญในการพัฒนา ดังนี้ พัฒนาสถานศึกษาที่มีคุณภาพสมบูรณ์แบบ, ภาคเอกชน ภาครัฐและภาคประชาสังคมร่วมพัฒนา และให้บริการโรงเรียนลูกข่าย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ที่มา: https://www.siamrath.co.th/n/25926

แชร์