เลือก 'ประจักษ์ บุญยัง' นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 7-0

พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน2560 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสร็จสิ้นแล้ว http://winne.ws/n20515

653 ผู้เข้าชม
เลือก 'ประจักษ์ บุญยัง' นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 7-0แหล่งภาพจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เลือก 'ประจักษ์ บุญยัง' นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 7-0

พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน2560 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 23/2560 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 25/2560 โดยมีผู้เข้ารับการสรรหา จำนวน 18 คน 

ผลการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้เลือก นายประจักษ์ บุญยัง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (7 : 0) เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และจะได้ เสนอชื่อต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้นายประจักษ์ บุญยัง เคยทำหน้าที่ในคณะทำงานตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ตามนโยบายของรัฐบาลตรวจโกดังข้าวในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

ที่มา: https://voicetv.co.th/read/BJYsVkoyf

แชร์