มารู้จัก!! โรงเรียนพ่อแม่ จาก เสถียรธรรมสถาน กันครับ

เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ได้ศึกษา ปฏิบัติและแบ่งปันประสบการณ์ การใช้พุทธวิธีในการครองชีวิตครอบครัว และอบรมเลี้ยงดูลูก โดยเฉพาะการจัดการอารมณ์ตนเองและการสื่อสารกันในครอบครัว http://winne.ws/n20594

1.3 พัน ผู้เข้าชม
มารู้จัก!! โรงเรียนพ่อแม่ จาก เสถียรธรรมสถาน กันครับ

มารู้จักโรงเรียนพ่อแม่ กันครับ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ได้ศึกษา ปฏิบัติและแบ่งปันประสบการณ์ การใช้พุทธวิธีในการครองชีวิตครอบครัว และอบรมเลี้ยงดูลูก โดยเฉพาะการจัดการอารมณ์ตนเองและการสื่อสารกันในครอบครัว

2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและครอบครัวได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตในกระแสของอริยบุคคล คือ สุขง่าย...ใช้น้อย   สุขจากการสร้าง   และสุขจากการให้   ผ่านวิธีการที่หลากหลาย

3. เพื่อสร้างวงศาคณาญาติให้เด็กและครอบครัวได้มีที่ปรึกษาระยะยาว ในการครองชีวิตครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูลูกบนหนทางอริยะ

กลุ่มเป้าหมาย

- ครอบครัว (พ่อแม่ลูก) ที่มีลูกอายุตั้งแต่แรกเกิด -๑๒ ปี

- วงศาคณาญาติและผู้ทำงานเกี่ยวข้อง ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อนำไปร่วมสร้างสังคมที่ส่งเสริมการสร้างโลกให้มีอริยะ

มาสร้างโลกให้มีอริยะ...ด้วยการสร้างลูก’

อริยะ แปลว่า ประเสริฐ

อริยบุคคล แปลว่า บุคคลผู้ประเสริฐ

มาเป็นพ่อแม่ผู้เรียนรู้การมีชีวิตที่ประเสริฐ เพื่อเป็นแบบอย่างของลูก

อริยบุคคล คือ ผู้มีสติอารักขาจิต มีทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นมัว

เป็นมนุษย์ที่แท้ ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์

สอนลูกให้มีสติปัญญา คือ สอนให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่กระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วใจไม่หลงอารมณ์

ตื่นขึ้น...อย่างตั้งใจที่จะไม่ทำให้ใครเจ็บปวดเพราะเรา

หลับอย่างเป็นสุขทุกวัน...เพราะได้ทำอะไรให้ใครได้บ้าง

สุขเมื่อสร้าง สุขเมื่อให้ สุขง่ายใช้น้อย

เด็ก ๆ ก็เป็นผู้ประเสริฐที่ช่วยโลกใบใหญ่ให้เย็นได้ เมื่อโลกในใจมีความสุข

ความเป็นมา 

       จากประสบการณ์กว่า ๒๐ ปีของเสถียรธรรมสถาน ในการนำธรรมะมาใช้ในการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกคลอดใน ‘บ้านสายสัมพันธ์’ (บ้านพักพิงสำหรับผู้หญิงที่เตรียมตัวเป็นแม่) การสร้างวงศาคณาญาติในการเลี้ยงดูเด็กใน ‘อนุบาลฝีมือพ่อแม่’ ‘บ้านวันอาทิตย์’ และ ‘ครอบครัวแห่งสติ’  รวมถึงการจัดการศึกษาวิถีพุทธระดับปฐมวัยในบ้านเรียนแห่งรักและศานติ(ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต) อันเป็นการทำงานร่วมกันด้วยจิตวิญญาณของ ‘บวร-บ้าน วัด โรงเรียน’ ที่ไม่มีรั้ว โดยนำความอบอุ่นของบ้าน ความมีวินัยของวัด คือการอยู่ร่วมกันอย่างไม่เบียดเบียนทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามวัยของโรงเรียน มาบูรณาการเป็น ‘ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของคนทุกวัยในครอบครัว’ และสร้างวงศาคณาญาติที่เกื้อกูลต่อการเลี้ยงดูเด็ก ทั้งที่คลอดมาจากโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์และเด็กในครอบครัวที่มาลงทุนร่วมกัน ที่จะเรียนรู้การสร้างโลกให้มีอริยะ...ด้วยการสร้างเด็ก ในนาม ‘โรงเรียนพ่อแม่...อริยะสร้างได้’

แนวคิด

       โรงเรียนพ่อแม่...อริยะสร้างได้ เป็นการนำธรรมะมารับใช้สังคม โดย การส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กให้มีสัมมาทิฏฐิหรือความคิดเห็นที่ถูกต้องโดยธรรม ในการครองชีวิตครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูลูกด้วยการเรียนรู้เรื่องการจัดการอารมณ์ของตนเอง โดยใช้ลูกเป็นบทเรียนเพื่อการเติบโตของพ่อแม่ขณะที่ลูกอยู่ในครรภ์ ครรภ์ของแม่คือโลกของลูก เมื่อลูกคลอดจากครรภ์ บ้านคือห้องเรียนห้องแรกของลูก โดยมีพ่อแม่คือครูคนแรกของลูก เมื่อพ่อแม่เรียนรู้วิธีที่จะพัฒนาชีวิตตนเองในการอยู่กับโลกที่เป็น อย่างไม่เป็นทุกข์ได้แล้ว จึงจะเป็นต้นแบบชีวิตที่เจริญอย่างอริยชนให้ลูกได้ ขณะเดียวกันเมื่อพ่อแม่ฝึกฝนการเฝ้าสังเกตตนเองตามหลักพุทธศาสนา จะเกิดความเข้าใจในทุกข์สุขของลูกที่แสดงออกผ่านพฤติกรรมต่าง ๆ และหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นจุดอ่อนและส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นจุดแข็งได้อย่างเหมาะสม

ติดต่อเรียนได้ที่ : เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: [email protected]

มารู้จัก!! โรงเรียนพ่อแม่ จาก เสถียรธรรมสถาน กันครับ

ตารางกิจกรรม โรงเรียนพ่อแม่...อริยะสร้างได้ 

๐๙.๐๐ –๑๐.๐๐ รายการวิทยุสาวิกาและธรรมทีวี ... สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระ “แม่ให้ชีวิต แม่ให้ทั้งหมดของชีวิต กตัญญูทำให้กายรอด ใจรอด สังคมรอด" ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต คุณอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์

๑๐.๐๐ –๑๑.ภาษากาย..ภาษาใจ / ภาษาคน..ภาษาธรรม 

๑ บทเพลงแห่งสติ “ดั่งดอกไม้บานและความสุขเล็ก ๆ ”

๒ สนทนาภาษาธรรม “แม่ให้ชีวิต แม่ให้ทั้งหมดของชีวิต กตัญญูทำให้กายรอด ใจรอด สังคมรอด"

๑๐.๓๐ –๑๒.๐๐ ซุ้มกิจกรรมสร้างสุข ๓ ขั้น บนหนทางศีล-สมาธิ-ปัญญา “สุขง่ายใช้น้อย-สุขเมื่อสร้าง-สุขเมื่อให้” 

สำหรับเด็ก ๐-๑ ขวบขึ้นไป กิจกรรม "นวดด้วยรัก" คณะแม่ครูและอาสาสมัครจิตอาสา ครูเบริ์ท สุภาวดี โปร่งสระ และคณะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดเด็กทารก

สำหรับเด็ก ๒ ขวบขึ้นไป 

๑) โยคะนิทาน เด็ก ๔-๗ ขวบ ครูเก๋ รสสุคนธ์ ซันจวน /แม่ครูรุ่ง

๒) ตื่นรู้ใจเรา เข้าถึงใจเธอ..สนทนาประสาพ่อแม่เพื่อลูกรัก ห้องสิกขาลัย ครูจอม จักรา วีรกุล และครูเก๋ ชญานุท เดชสุริโยธิน /แม่ครูกนก

๓ ) ละครหุ่น แม่เหมียว และคณะแม่ครู

๔) CSV Club พ่อแม่อาสา สร้างของเล่น เพื่อลูก พ่อแม่อาสาสมัครจิตอาสา แม่แอน แม่โอ๋

๕) วิถีสร้างสุขด้วยศิลปะภาวนากับความสุข ๓ ขั้น เช่น

      - ร้อยดอกไม้..ร้อยใจ ธรรมศาลา แม่ครูนก 

      - welcome drink..ด้วยน้ำฟักข้าว อัฒจันทร์ชีวิต แม่ครูอุ้ยอ้าย ,แม่ครูเหมียว

       - ซุ้มของเล่นมหัศจรรย์ “เล่นตามรอยพ่อ” ธรรมศาลา แม่ครูฟ้า

       - ศิลปะประดิษฐ์ พวงกุญแจสื่อรัก ของขวัญให้แม่ ธรรมศาลา แม่ครูออน แม่ครูป้อม

       - เมนูหนูน้อย ลูกชุบ..ความรักจากคุณตาคุณยาย อัฒจันทร์ชีวิต แม่ครูกุ้ง แม่ครูวัลย์ 

       - workshop เพาะเมล็ดพันธุ์ อัฒจันทร์ชีวิต ครูอุษา แม่ครูแหวว แม่แหวน เด็กๆอนุบาล ๓ บ้านเรียนแห่งรัก

      - “เห็ดเพาะรัก” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ workshop ทำก้อนเห็ด อัฒจันทร์ชีวิต ทีมสะใจดี...

      -บาติก...ลมหายใจกับปลายพู่กัน เติมสีสันให้ผ้าผืนน้อย อัฒจันทร์ชีวิต แม่ครูแอ๊ว

      -โมเสท/ป๊อปอัพกระดาษแปรงกาย ลานหินอ่อน ป้าแอด / ทีมอาสาบ้านแม่นก แม่ครูรัตน์

๑๑.๓๐ –๑๓.๐๐ อาหารอร่อย...กินกันหลายคน อู่ข้าวอู่น้ำ ทีมจัดเลี้ยงและคณะแม่ครู

๑๓.๐๐ –๑๔.๐๐ นอนภาวนา/เดินเล่นอย่างมีสติ ธรรมศาลา แม่ชีพิสมัย แม่ครูแหวน และคณะแม่ครู

๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ สนทนาประสาพ่อแม่ “พ่อแม่ดีในวิถีช่าง” ธรรมศาลา พี่ตุ๊บปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป และ แม่ครูแหวว แม่ครูออน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสานรัก ไทย-ภูฏาน อัฒจันทร์ชีวิต น้องเดเชนและผองเพื่อน ครูแอม แม่ครูแหวน แม่ครูป้อม "เลี้ยงบวก...ลูกบวก" หมอโอ๋ พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร จากเพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน แม่ครูกุ้ง แม่ครูวัลย์

       -"ตื่นรู้ใจเรา เข้าถึงใจเธอ" ห้องประชุม

สิกขาลัย ครูจอม จักรา วีรกุล และครูเก๋ ชญานุท เดชสุริโยธิน แม่กนก แม่ครูฟ้า 

      - "รัก..ดูแลลูกด้วยหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์" อาคารสาวิกา แม่นก เสาวภา ธีระปรีชากุล แม่ครูนก แม่ครูรัตน์

๑๕.๓๐ -๑๖.๐๐ อธิษฐานจิต /ธรรมสวัสดี กลับบ้านปลอดภัยโดยธรรม พระมหาเจดีย์ คณะแม่ครู และครอบครัว

ลงทะเบียนครั้งแรก 600 บ. ที่เสถียรธรรมสถานหรือโทร.02-519-1119

ที่มา: https://www.facebook.com/events/128525644518593/

แชร์