เตรียมจัดงาน“วันดินโลก”ปี 2560 ยิ่งใหญ่ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร. 9 วันที่ 4-6 ธ.ค.นี้

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงาน “วันดินโลก” ปี 2560 ยิ่งใหญ่ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม http://winne.ws/n20894

1.3 พัน ผู้เข้าชม
เตรียมจัดงาน“วันดินโลก”ปี 2560 ยิ่งใหญ่ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร. 9 วันที่ 4-6 ธ.ค.นี้

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงาน “วันดินโลก” ปี 2560 ยิ่งใหญ่ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

วันที่ 29 พ.ย. 2560 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นที่ประจักษ์และยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล ส่งผลให้เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 สมาพันธ์สมาคมวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติทูลเกล้าฯถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เป็นพระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก และในโอกาสเดียวกันได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันดินโลก ต่อมาวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้ “วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก”

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมพัฒนาที่ดินได้มีการจัดงานวันดินโลกเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2560 ในหัวข้อ “Caring for the planet starts from the ground” : “รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน” ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน เสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องการจัดการทรัพยากรดิน และเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเนื่องในงาน วันดินโลก 5 ธันวาคม

เตรียมจัดงาน“วันดินโลก”ปี 2560 ยิ่งใหญ่ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร. 9 วันที่ 4-6 ธ.ค.นี้

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ “สหประชาชาติสดุดี” แสดงภาพเหรียญรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยนานาประเทศ โดยเฉพาะเหรียญนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม หรือ Humanitarian Soil Scientist และภาพความเป็นมาของวันดินโลก 5 ธันวาคม, นิทรรศการ “ฟื้นฟูปฐพีด้วยพระปรีชาพ่อ” 

โดยการแสดงแบบจำลองสภาพพื้นที่ก่อนและหลังมีโครงการพระราชดำริ รวมทั้งแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาดินที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อการพัฒนาที่ดินของไทย โดยแสดงแบบจำลองของพื้นที่ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินที่สำคัญ 3 แห่ง ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่ดินทรายจัดที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นิทรรศการ “สานต่องานพ่อทำ” แสดงภาพโปสเตอร์และแบบจำลองงานพระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เพื่อแสดงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 นิทรรศการ“น้อมนำสู่ความยั่งยืน” แสดงผลงานตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้จนเกิดความยั่งยืน รวมทั้ง นิทรรศการของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เตรียมจัดงาน“วันดินโลก”ปี 2560 ยิ่งใหญ่ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร. 9 วันที่ 4-6 ธ.ค.นี้

นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาทางวิชาการต่างๆ รวมถึงการจัดการสาธิตกิจกรรมเด่นๆ ของชุมชน เช่น การปั้นโอ่ง การทอผ้า เป็นต้น การจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการประกวดแข่งขันต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมนำชมสถานที่สำคัญภายในศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อย่างไรก็ตาม คาดว่าประชาชน เกษตรกร และเยาวชน ที่เข้ามาชมงาน จะได้รับความรู้ในเรื่องพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งสามารถนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินที่ กรมพัฒนาที่ดิน จัดแสดงนิทรรศการไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตนเอง ตลอดจนได้รับทราบถึงตัวอย่างผลสำเร็จของการนำแนวทางพระราชดำริฯ ไปใช้ในการทำการเกษตรทำให้ปัญหาเรื่องดินได้รับการแก้ไข ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


ขอบคุณภาพและข่าวจาก : https://www.siamrath.co.th/n/27238

แชร์