กระทรวงเกษตรฯ จัดยิ่งใหญ่ “วันดินโลก ปี 2560” น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9

วานนี้ ( 5 ธ.ค.2560) นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดดงานวันดินโลก ปี 2560 “Caring for the Planet Starts from the Ground : รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณร.9 http://winne.ws/n20983

470 ผู้เข้าชม
กระทรวงเกษตรฯ จัดยิ่งใหญ่ “วันดินโลก ปี 2560” น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9

วานนี้ ( 5 ธ.ค.2560) นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดดงานวันดินโลก ปี 2560 “Caring for the Planet Starts from the Ground : รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธี ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน กำหนดจัดงานวันดินโลกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่สืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ สามารถทำการเกษตรที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศตามธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งเป็นการจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 4 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรดินให้สาธารณชนรับทราบ และช่วยกันดูแลรักษาอย่างถูกวิธี

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอยืนยันเจตนารมณ์จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการน้อมนำพระราชดำรัส ดำเนินตามพระราชกรณียกิจ เพื่อรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาการเกษตรของไทย และยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและมีความสุข ตามพระราชปณิธานของพระองค์สืบไป”

ทั้งนี้ สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อยกย่องและถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร นอกจากนี้ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) และปี 2558 เป็นปีดินสากล (International Year of Soils 2015) มีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ ปี 2557 เป็นต้นไป

ด้าน นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ “ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน” ประกอบไปด้วย นิทรรศการสหประชาชาติสดุดี นิทรรศการฟื้นฟูปฐพีด้วยพระปรีชาพ่อ นิทรรศการสานต่องานพ่อทำ และนิทรรศการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน นิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเสวนาวิชาการ การประกวดวาดภาพและสุนทรพจน์ระดับเยาวชน การแข่งขันตอบปัญหา กิจกรรมสาธิตและฝึกปั้นภาชนะจากดิน กิจกรรมนั่งรถพ่วงชมแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ แปลงปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 สวนไม้มงคล หลุมดินปัญหา พลับพลาที่ประทับและต้นประดู่ทรงปลูก รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตลอดการจัดงาน

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ; https://www.siamrath.co.th/n/27524

กระทรวงเกษตรฯ จัดยิ่งใหญ่ “วันดินโลก ปี 2560” น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9
กระทรวงเกษตรฯ จัดยิ่งใหญ่ “วันดินโลก ปี 2560” น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9
กระทรวงเกษตรฯ จัดยิ่งใหญ่ “วันดินโลก ปี 2560” น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9
กระทรวงเกษตรฯ จัดยิ่งใหญ่ “วันดินโลก ปี 2560” น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9
กระทรวงเกษตรฯ จัดยิ่งใหญ่ “วันดินโลก ปี 2560” น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9
กระทรวงเกษตรฯ จัดยิ่งใหญ่ “วันดินโลก ปี 2560” น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9
แชร์