นายกรัฐมนตรี ใช้มาตรา 44 ปลดล็อก ให้พรรคการเมืองทำกิจกรรม

นายกรัฐมนตรี ใช้ม.44 เตรียมปลดล็อกใหญ่พรรคการเมืองเป็นของขวัญ หลังคลอดกฎหมายส.ส.-ให้สมาชิกพรรคยืนยันตัวตนภายใน 30 วัน ขณะที่พรรคใหม่แจ้งเกิด 1 มี.ค.2561.. http://winne.ws/n21410

956 ผู้เข้าชม
นายกรัฐมนตรี ใช้มาตรา 44 ปลดล็อก ให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมแหล่งภาพจาก Nation TV

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 53/2560 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมือง เนื่องจากพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นก่อนหน้านั้น ต้องเริ่มดําเนินการต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด แต่เนื่องจากประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่57/2557 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ บางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ  ยังมีผลใช้บังคับการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง จึงยังไม่อาจกระทําได้ จึงทําให้พรรคการเมืองทั้งที่จัดตั้งขึ้นแล้วและกําลังเตรียมจะจัดตั้งขึ้นใหม่อาจเกรงว่าหากไม่สามารถดําเนินการต่าง ๆ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

ดังนั้น หัวหน้าคสช.จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา 44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2557 ให้ยกเลิกความในมาตรา 140มาตรา 141 และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  มาตรา 140 ให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.ป.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2559 และยังดํารงอยู่ในวันก่อนวันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ เป็นพรรคการเมืองต่อไป

และให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นสมาชิก และยังคงเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต่อไป  รวมถึงให้สมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต่อไปมีหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกต่อหัวหน้าพรรคการเมือง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และชําระค่าบํารุงพรรคการเมืองภายใน 30 วันนับแต่วันที่  1 เม.ย.2561

ขณะเดียวกัน มาตรา 141 ให้พรรคการเมืองตามมาตรา 140ดําเนินการจัดให้มีทุนประเดิมพรรค 1 ล้านบาท รวมถึงชําระค่าบํารุงพรรคการเมืองด้วย และแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ 1 เม.ย.2561  และพรรคการเมืองแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายใน 15 วัน ทั้งนี้ จัดให้มีการประชุมใหญ่ เพื่อแก้ไขข้อบังคับและจัดทําคําประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง ของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมือง และเลือกหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาฯ เหรัญญิก นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอื่นๆของพรรคการเมือง ตามข้อบังคับของพรรคการเมือง ที่แก้ไขใหม่ภายใน90 วัน พร้อมกันนี้จะต้องมีหัวหน้า สาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 4 สาขา และมีสมาชิกของพรรคการเมืองซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 250 คน เข้าร่วมประชุม เลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคด้วย

อย่างไรก็ตาม  เพื่อให้การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่สามารถดําเนินการทางธุรการและมีโอกาส เตรียมการเพื่อเข้าสู่ช่วงเวลาการทํากิจกรรมทางการเมืองไปพร้อมกับพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นก่อนแล้ว ให้ผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ดําเนินการตามกฎหมายดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่  1 มี.ค.2561 แต่การประชุม เพื่อยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องได้รับอนุญาตจากคสช.เท่านั้น รวมถึงเมื่อมีการประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) แจ้งคสช.เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมาย ประกาศคสช.หรือคําสั่งคสช.อันเป็นอุปสรรค ต่อการดําเนินการของพรรคการเมือง และร่วมกันจัดทําแผนและขั้นตอนการดําเนินการทางการเมือง เพื่อนําไปสู่การเลือกตั้งทั่วไป โดยให้หารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ประธานสนช.และจะเชิญผู้แทนพรรคการเมืองหรือ กลุ่มการเมืองต่าง ๆ เข้าหารือด้วย

คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นนต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 22 ธ.ค.2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช. ... 


อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/617520

แชร์