สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาว บรรเทาทุกข์ภัยหนาวชาวจังหวัดบึงกาฬ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดบึงกาฬ ทำให้อุณภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิต http://winne.ws/n21585

502 ผู้เข้าชม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาว บรรเทาทุกข์ภัยหนาวชาวจังหวัดบึงกาฬ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดบึงกาฬ ทำให้อุณภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้าง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย  ภู่งาม องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในจังหวั ดบึงกาฬเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  พุทธศักราช 2560 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนและเป็นขวัญกำลังใจ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาว บรรเทาทุกข์ภัยหนาวชาวจังหวัดบึงกาฬ

โดยในวันดังกล่าว เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้  นายศุภชัย  ภู่งาม องคมนตรี  ไปประชุมติดตามสถานการณ์ภัยหนาวในจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย  ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้   เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ   

เวลา  13.30  น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายศุภชัย  ภู่งาม องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระราชูปถัมภ์  เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว  ณ หอประชุมที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ    

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาว บรรเทาทุกข์ภัยหนาวชาวจังหวัดบึงกาฬ

ในโอกาสนี้  องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย  ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

จังหวัดบึงกาฬ  เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสุด มีสภาพภูมิประเทศติดกับแม่น้ำโขงและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับมีสภาพพื้นที่เป็นป่าไม้สลับพื้นที่ราบ
เป็นส่วนใหญ่และอยู่ในแอ่ง  จึงทำให้สภาพอากาศในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นและหนาวจัดตลอดฤดูกาล  โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 53 ตำบล 615 หมู่บ้าน สำหรับอำเภอโซ่พิสัย 
ส่งผลกระทบแก่ราษฎรใน 7 ตำบล 95 หมู่บ้าน ราษฎรมีความต้องการเครื่องกันหนาว 25,000 คนและในอำเภอบึงโขงหลง ได้รับผลกระทบ ใน 4 ตำบล 57 หมู่บ้าน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  และตำบลผ้าดอกคำ ได้รับผลกระทบใน 24 หมู่บ้าน

ที่มา: https://www.siamrath.co.th/n/28870

แชร์