ฝึกช่างแอร์ 5 จังหวัดฟรี!!!

กพร.ร่วมบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เปิดฝึกช่างแอร์ 5 จังหวัด ฟรีตลอดหลักสูตร ตอบโจทย์แก้ปัญหาขาดแคลนคนทำงาน ... http://winne.ws/n21596

1.0 พัน ผู้เข้าชม
ฝึกช่างแอร์ 5 จังหวัดฟรี!!!

         การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านกำลังแรงงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ รองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต และมุ่งแก้ปัญหาบางสาขาอาชีพที่กำลังขาดแคลน เป็นการตอบสนองนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน และเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ  นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายสำคัญที่  พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมาย ตลอดจนแนวทางประชารัฐในการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากำลังแรงงาน ดังนั้นในปี 2561  กพร.จึงได้ร่วมมือกับบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ในการพัฒนาศักยภาพช่างเครื่องปรับอากาศ 

ฝึกช่างแอร์ 5 จังหวัดฟรี!!!

         โดยเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ การฝึกอบรมจะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในหัวข้อความปลอดภัยในการทำงาน การทำงานของวงจรอินเวอร์เตอร์ สารทำความเย็นและน้ำมันหล่อลื่น การควบคุมวัฏจักรสารทำความเย็น การวิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ การวัดและประเมินผล เป็นต้น ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมในหน่วยงานสังกัดกพร. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) 5 แห่ง ดังนี้

1) สพร. 19 เชียงใหม่ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2561 

2) สพร. 6 ขอนแก่น ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2561 

3) สพร.5 นครราชสีมา ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561 

4) สพร. 21 ภูเก็ต ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2561 และ

5) สพร. 3 3 ชลบุรี ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2561 

ซึ่งทางบริษัทได้สนับสนุนเครื่องปรับอากาศไดกิ้น 9000 BTU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Job) จำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 64,825 บาท ให้แก่สพร. ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรม โดยเน้นฝึกอบรมให้กับคนทำงานที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน ช่างในสถานประกอบกิจการ ช่างอิสระ และผู้มีรายได้น้อย ให้มีอาชีพที่มั่นคงสร้างรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

ฝึกช่างแอร์ 5 จังหวัดฟรี!!!

         สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีอายุ 18 ขึ้นไป สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปวช. หรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาช่างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 1 ปี มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก และสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพนี้ สำหรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาทิ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ค่าจ้างฯ ระดับ 1 วันละ 400 บาท ระดับ 2 วันละ 500 บาท ระดับ 3 วันละ 600 บาท สนใจเข้ารับฝึกอบรมติดต่อได้ที่สพร. 5 แห่งดังกล่าว ฝึกอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2247 9420


ขอขอบคุณ : คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/308053

แชร์