ฝึกเป็นวิทยากรสอนคนครัวบนเรือ.. ฟรี!!!

กพร. เปิดฝึกวิทยากรสอนคนครัวบนเรือฟรี รับ 40 คนต่อรุ่น ใช้เวลาอบรม 18 ชั่วโมงหรือ 4 วัน ประเดิมรุ่นแรกเริ่ม 30 ม.ค. นี้ การันตีมาตรฐาน ILO ... http://winne.ws/n21621

786 ผู้เข้าชม
ฝึกเป็นวิทยากรสอนคนครัวบนเรือ.. ฟรี!!!

      กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรสาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) ซึ่งปรากฎคนครัวบนเรือจำนวนมากให้ความสนใจเข้ารับฝึกอบรมจำนวนมาก จึงได้มีการขยายการอบรมเพิ่มเติมในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) อีก 20 จังหวัดให้ครอบคลุม 4 ภูมิภาค

        เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เนื่องจากต้องการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานในกิจการทางทะเล ค.ศ.2006 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้คนครัวบนเรือต้องผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง เช่น กพร. และเพื่อให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกับเป็นการผลิตวิทยากรให้มีศักยภาพรองรับความต้องการในข้างต้น

ฝึกเป็นวิทยากรสอนคนครัวบนเรือ.. ฟรี!!!

         กพร.จึงได้จัด “โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ” มีการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา ลักษณะการทำงาน ข้อกำหนดของกฎหมายระหว่างประเทศ บทบาท หน้าที่ และเทคนิคการเป็นผู้ฝึกอบรม (Training Course for Instructor) ตามหลักสูตรต้นแบบของ ILO การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม เป็นต้น ถ่ายทอดความรู้โดยผู้แทนสมาคมเจ้าของเรือไทย สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า และเจ้าหน้าที่กพร. ต้องการผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คนต่อรุ่น กำหนดเปิดฝึกอบรมรุ่นแรกระหว่างวันที่ 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 (ระยะเวลา 18 ชั่วโมง)

ฝึกเป็นวิทยากรสอนคนครัวบนเรือ.. ฟรี!!!

    สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ หรือวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหาร โภชนาการและสุขอนามัยในอาหารไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2 หรือเป็นผู้มีความรู้ความเชียวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือเดินทางทะเลขนาดตั้งแต่ห้าร้อยตันกรอสส์ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3 ปี ฝึกอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย” อธิบดีกพร.กล่าว

         สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร 0 2643 4981


ขอขอบคุณ : คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/308233

แชร์