ฝึกเป็นวิทยากรสอนคนครัวบนเรือ.. ฟรี!!!

กพร. เปิดฝึกวิทยากรสอนคนครัวบนเรือฟรี รับ 40 คนต่อรุ่น ใช้เวลาอบรม 18 ชั่วโมงหรือ 4 วัน ประเดิมรุ่นแรกเริ่ม 30 ม.ค. นี้ การันตีมาตรฐาน ILO ... http://winne.ws/n21621

294 ผู้เข้าชม
share

      กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรสาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) ซึ่งปรากฎคนครัวบนเรือจำนวนมากให้ความสนใจเข้ารับฝึกอบรมจำนวนมาก จึงได้มีการขยายการอบรมเพิ่มเติมในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) อีก 20 จังหวัดให้ครอบคลุม 4 ภูมิภาค

        เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เนื่องจากต้องการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานในกิจการทางทะเล ค.ศ.2006 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้คนครัวบนเรือต้องผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง เช่น กพร. และเพื่อให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกับเป็นการผลิตวิทยากรให้มีศักยภาพรองรับความต้องการในข้างต้น

         กพร.จึงได้จัด “โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ” มีการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา ลักษณะการทำงาน ข้อกำหนดของกฎหมายระหว่างประเทศ บทบาท หน้าที่ และเทคนิคการเป็นผู้ฝึกอบรม (Training Course for Instructor) ตามหลักสูตรต้นแบบของ ILO การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม เป็นต้น ถ่ายทอดความรู้โดยผู้แทนสมาคมเจ้าของเรือไทย สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า และเจ้าหน้าที่กพร. ต้องการผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คนต่อรุ่น กำหนดเปิดฝึกอบรมรุ่นแรกระหว่างวันที่ 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 (ระยะเวลา 18 ชั่วโมง)

    สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ หรือวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหาร โภชนาการและสุขอนามัยในอาหารไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2 หรือเป็นผู้มีความรู้ความเชียวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือเดินทางทะเลขนาดตั้งแต่ห้าร้อยตันกรอสส์ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3 ปี ฝึกอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย” อธิบดีกพร.กล่าว

         สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร 0 2643 4981


ขอขอบคุณ : คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/308233

แชร์