พศ.ร่วมกับกลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ณ จ.เชียงใหม่

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ http://winne.ws/n21731

713 ผู้เข้าชม
พศ.ร่วมกับกลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ณ จ.เชียงใหม่

พิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จากทั่วประเทศ ผู้บริหารกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากทั่วประเทศ ถวายการต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พศ.ร่วมกับกลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ณ จ.เชียงใหม่

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการฯ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า “สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕, สำนักงานพระพุทศาสนาจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานพระพุทศาสนาจังหวัดลำพูน และสำนักงานพระพุทศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พศ.ร่วมกับกลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ณ จ.เชียงใหม่

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓,๐๐๐ รูป/คน ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประกอบด้วยการแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา และวิชาสามัญ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาไทย ภาคภาษาอังกฤษ ประกวดวาดภาพ ประกวดแต่งบทกลอนกาพย์ยานี ๑๑ ประกวดคัดลายมือภาษาไทย ประกวดออกแบบเว็บไซด์ และการประกวดแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนายกระดับมาตราฐานผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และเพื่อแสดงผลงานด้ารวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอีกด้วย”

พศ.ร่วมกับกลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ณ จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ สมเด็จพระวันรัต มอบโอวาทว่า “กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักคิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และตัดสินใจด้วยตนเอง ตลอดทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำความรู้ และประสบการณ์มาใช้ปฏิบัติจริง นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตน และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ”

อ้างอิงจาก : https://www.facebook.com/กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม-แผนกสามัญศึกษา-1457288837922073/

พศ.ร่วมกับกลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ณ จ.เชียงใหม่
พศ.ร่วมกับกลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ณ จ.เชียงใหม่
พศ.ร่วมกับกลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ณ จ.เชียงใหม่
พศ.ร่วมกับกลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ณ จ.เชียงใหม่แหล่งภาพจาก เชียงใหม่นิวส์
พศ.ร่วมกับกลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ณ จ.เชียงใหม่
พศ.ร่วมกับกลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ณ จ.เชียงใหม่
พศ.ร่วมกับกลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ณ จ.เชียงใหม่
พศ.ร่วมกับกลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ณ จ.เชียงใหม่
พศ.ร่วมกับกลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ณ จ.เชียงใหม่
พศ.ร่วมกับกลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ณ จ.เชียงใหม่
พศ.ร่วมกับกลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ณ จ.เชียงใหม่
พศ.ร่วมกับกลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ณ จ.เชียงใหม่
พศ.ร่วมกับกลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ณ จ.เชียงใหม่
พศ.ร่วมกับกลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ณ จ.เชียงใหม่
แชร์