สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานภาพการ์ตูน ฝีพระหัตถ์ จัดทำ "สมุดบันทึกแห่งความสุข"

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ จัดทำเป็นสมุดบันทึกแห่งความสุข ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลในการช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ http://winne.ws/n22104

779 ผู้เข้าชม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานภาพการ์ตูน ฝีพระหัตถ์ จัดทำ "สมุดบันทึกแห่งความสุข"ขอบคุณภาพจาก MThai News

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพการ์ตูน ฝีพระหัตถ์ จัดทำเป็นสมุดบันทึกแห่งความสุข เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุสลในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือนร้อน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานภาพการ์ตูน ฝีพระหัตถ์ จัดทำ "สมุดบันทึกแห่งความสุข"

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ จัดทำเป็นสมุดบันทึกแห่งความสุข ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลในการช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

โดยหน้าปกเป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนถึงการน้อนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานพระราชดำริในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานแนวความคิดในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของคนในชาติ 

ซึ่งทฤษฎีใหม่ ที่ได้พระราชทานให้สามารถใช้ได้กับการประกอบการและการดำเนินชีวิต การประกอบสัมมาอาชีพที่เหมาะสมกับตนและส่วนรวม สมเด็จพระเจ้าอยู่ จึงได้พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ที่เป็นภาพโครงการในพระราชดำริ เป็นภาพการจัดการพื้นที่การเกษตรตามแบบทฤษฎีใหม่ประกอบพระราชดำริเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ ป่าไม้ โครงการฝนหลวงไปจนถึงการนำไปใช้ได้ในพื้นที่การเกษตร ครัวเรือน ภาพกังหันชัยพัฒนาเพื่อการบำบัดและการรักษาสภาพน้ำ ไว้รวมอยู่ในภาพเขียนฝีพระหัตถ์ และภาพครัวเรือนที่ทุกคนในครอบครัวต่างสวมเครื่องแต่งกายจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 

โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาพใบหน้าที่มีความสุขของทุกคนที่ร่วมกันทำความดี เริ่มต้นที่ครอบครัวของตนอย่างมีความสุขออกไปถึงชุมชนและชาติบ้านเมืองที่เราอาศัย ด้วยทรงมีพระราชหฤทัยตั้งมั่นในพระราชปณิธานที่จะทรง สืบสานรักษาต่อยอดทุกแนวพระราชดำริในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของอาณาประชาราษฎร์ขององค์บูรพมหากษัตรยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ เพื่อประโยชน์และความสุขร่วมกันของคนในชาติบ้านเมืองต่อไป ซึ่งได้พระราชทานภาพวาด พร้อมทรงลงพระปรมาภิไธยไว้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานภาพการ์ตูน ฝีพระหัตถ์ จัดทำ "สมุดบันทึกแห่งความสุข"

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ พระราชโอรส พระราชธิดาขณะทรงพระเยาว์.

ส่วนปกรองด้านใน เป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์สื่อถึงครอบครัวที่เป็นสัญลักษณ์ของโครงการพระราชดำริจิตอาสาด้วยใบหน้ายิ้มอิ่มเอิบอย่างมีความสุขและข้อความ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และ “บันทึกแห่งความสุข ด้วยการทำความดี” เปิดมาด้านในเป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ 4 ภาพ ที่สื่อความหมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ พระราชโอรส พระราชธิดาขณะทรงพระเยาว์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานภาพการ์ตูน ฝีพระหัตถ์ จัดทำ "สมุดบันทึกแห่งความสุข"

ถัดมาเป็นภาพการ์ตูนที่สื่อถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเครื่องราชสักการะพร้อมข้อความ “พระมหากรุณาธิคุณ พระบารมี และพระราชการกรณียกิจยังคงสถิตอยู่ทั่วฝืนแผ่นดิน ตราบชั่วนิจนิรันดร์” และสืบสาน รักษา ต่อยอด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานภาพการ์ตูน ฝีพระหัตถ์ จัดทำ "สมุดบันทึกแห่งความสุข"

หน้าต่อมา เป็นภาพการ์ตูนสื่อถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมสุนัขทรงเลี้ยงทรงโปรด และภาพทรงคล้องกล้องถ่ายภาพ และมีแผนที่ เพื่อทรงงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อาณาประชาราษฎร์ รวมถึงภาพถวายความรักวันพ่อ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานภาพการ์ตูน ฝีพระหัตถ์ จัดทำ "สมุดบันทึกแห่งความสุข"

หน้าต่อไปมีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานจัดทำเป็นบัตรอวยพร ปีพุทธศักราช 2561 “ชุดการละเล่นไทย 4 แบบ” มีการเล่น มอญซ่อนผ้า, รีรีข้าวสาร, ขี่ม้าก้านกล้วย และ กระโดดเชือก จากนั้นจึงเป็นหน้าบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แผนงานประจำปี และ ไดอารี่จดบันทึกทั้ง 12 เดือน รวมถึงตารางเปรียบเทียบปีจุลศักราช รัตนโกสินทร์ศก พุทธศักราช และ คริสตศักราช ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2411 จนถึงพุทธศักราช 2648

ถัดไปเป็นหน้าสำหรับจดบันทึกโดยทุกหน้าจะมีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์เป็นภาพเล็กๆ อยุ่มุมต่างๆ ของหน้ากระดาษและคั่นด้วยภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่แสดงความอบอุ่นของครอบครัวที่ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน และด้านหลังเป็นหน้าสำหรับจดบันทึกที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานภาพการ์ตูน ฝีพระหัตถ์ จัดทำ "สมุดบันทึกแห่งความสุข"

หน้าต่อมา เป็นภาพการ์ตูนสื่อถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมสุนัขทรงเลี้ยงทรงโปรด และภาพทรงคล้องกล้องถ่ายภาพ และมีแผนที่ เพื่อทรงงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อาณาประชาราษฎร์ รวมถึงภาพถวายความรักวันพ่อ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานภาพการ์ตูน ฝีพระหัตถ์ จัดทำ "สมุดบันทึกแห่งความสุข"

ส่วนปกหลังเป็นภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ที่ทุกคนมีความสุข ที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เดินทางนับถอยหลังกลับบ้าน และอยู่ในบ้านกันอย่างมีความสุข สะท้อนถึงพระราชปณิธานที่จะมุ่งหวังให้ทุกคนมีความสุข เริ่มต้นจากความสุขในครอบครัว

ผู้สนใจสามารถร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลได้ในราคาเล่มละ 199 บาท โดยสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน โกลเด้นเพลซ, ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น, ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท คิงส์พาวเวอร์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป และร้านจิตอาสาในอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ สนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.siamrath.co.th/n/30360

แชร์