๑๓ พระอรหันตเถรี ผู้เลิศด้านต่าง ๆ ในสมัยพุทธกาล ต้นแบบแห่งสตรีผู้มีบุญที่สั่งสมมาดีแล้ว

ภิกษุณี (บาลี: ภิกฺขุณี; สันสกฤต: ภิกฺษุณี) เป็นคำใช้เรียกนักพรตหญิงในศาสนาพุทธ คำว่า ภิกษุณี เป็นศัพท์ที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ซึ่งในสมัยพุทธกาลมีพระอรหันตเถรีที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ เข้าสู่พระนิพพาน จำนวน ๔๐ องค์ ด้วยกัน http://winne.ws/n22260

1.9 พัน ผู้เข้าชม

พระปฏาจาราเถรี

๑๓ พระอรหันตเถรี ผู้เลิศด้านต่าง ๆ ในสมัยพุทธกาล ต้นแบบแห่งสตรีผู้มีบุญที่สั่งสมมาดีแล้วแหล่งภาพจาก Видео майнкрафт videominecraft.ru

๑. พระปชาบดีโคตมีเถรี  เอตทัคคะในทางผู้รู้ราตรีนาน  

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6731

๒. พระเขมาเถรี เอตทัคคะในทางผู้มีปัญญา 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6785

๓. พระอุบลวรรณาเถรี เอตทัคคะในทางผู้มีฤทธิ์ 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6765

๔. พระปฏาจาราเถรี เอตทัคคะในทางผู้ทรงพระวินัย

 http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6788

๕. พระธรรมทินนาเถรี เอตทัคคะในทางผู้เป็นธรรมกถึก 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6789

๖. พระนันทาเถรี เอตทัคคะในทางผู้ยินดีในฌาน 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6790

๗. พระโสณาเถรี เอตทัคคะในทางผู้ปรารภความเพียร

 http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6793

๘. พระสกุลาเถรี เอตทัคคะในทางผู้มีทิพยจักษุ

 http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6953

๙. พระภัททากุณฑลเกสาเถรี เอตทัคคะในทางผู้ตรัสรู้ได้เร็วพลัน

 http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6954

๑๓ พระอรหันตเถรี ผู้เลิศด้านต่าง ๆ ในสมัยพุทธกาล ต้นแบบแห่งสตรีผู้มีบุญที่สั่งสมมาดีแล้วแหล่งภาพจาก Pantip

๑๐. พระภัททกาปิลานีเถรี เอตทัคคะในทางผู้มีบุพเพนิวาสญาณ  

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6955

๑๑. พระภัททากัจจานาเถรี เอตทัคคะในทางผู้ทรงอภิญญา  

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6958http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=43649

๑๒. พระกีสาโคตมีเถรี เอตทัคคะในทางผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง

 http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6764

๑๓. พระสิงคาลมาตาเถรี เอตทัคคะในทางผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6719


พระอรหันตเถรีผู้ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศในด้านใด 

๑๔. พระสุภาเถรี http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8166

๑๕. พระอิสิทาสีเถรี http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8165

 ๑๖. กุณฑลเกสีเถรี (ชัมพุปริพาชิกา-นักโต้วาทีหญิง) http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=21229

และหาอ่านศึกษาเพิ่มเติมอีก ๒๔ พระอรหันตเถรีได้จากพระไตรปิฎก 


อ่านเพิ่มเติมได้ที่: http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=46460

พระอุบลวรรณาเถรี

๑๓ พระอรหันตเถรี ผู้เลิศด้านต่าง ๆ ในสมัยพุทธกาล ต้นแบบแห่งสตรีผู้มีบุญที่สั่งสมมาดีแล้ว

ภิกษุณี (บาลี: ภิกฺขุณี; สันสกฤต: ภิกฺษุณี) เป็นคำใช้เรียกนักพรตหญิงในศาสนาพุทธ คู่กับภิกษุที่หมายถึงนักพรตชายในพระพุทธศาสนา คำว่า ภิกษุณี เป็นศัพท์ที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนา โดยเป็นศัพท์บัญญัติที่ใช้เรียกนักบวชหญิงในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ ไม่ใช้เรียกนักบวชในศาสนาอื่น

ภิกษุณี หรือ ภิกษุณีสงฆ์ จัดตั้งขึ้นโดยพระบรมพุทธานุญาต ภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือพระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี โดยวิธีรับคุรุธรรม 8 ประการ ในคัมภีร์เถรวาทระบุว่าต่อมาในภายหลังพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตวิธีการอุปสมบทภิกษุณีให้มีศีลของพระภิกษุณีมี 311 ข้อ 

เนื่องจากในสมัยพุทธกาลไม่เคยมีศาสนาใดอนุญาตให้ผู้หญิงเข้ามาเป็นนักบวชมาก่อน และการตั้งภิกษุณีสงฆ์ควบคู่กับภิกษุสงฆ์ อาจเกิดข้อครหาที่จะเป็นอันตรายร้ายแรง ต่อการประพฤติพรหมจรรย์และพระพุทธศาสนาได้ หากได้บุคคลที่ไม่มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นนักบวช

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไม่ปรากฏว่ามีการตั้งวงศ์ภิกษุณีเถรวาทขึ้นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามในประเทศพุทธเถรวาทที่เคยมี2หรือไม่เคยมีวงศ์ภิกษุณีสงฆ์ในปัจจุบัน3 ต่างก็นับถือกันโดยพฤตินัยว่าการที่อุบาสิกาที่มีศรัทธาโกนศีรษะนุ่งขาวห่มขาว ถือปฏิบัติศีล 8 (อุโบสถศีล) ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่า แม่ชี เป็นการผ่อนผันผู้หญิงที่ศรัทธาจะออกบวชเป็นภิกษุณีเถรวาท โดยส่วนใหญ่แม่ชีเหล่านี้จะอยู่ในวัดซึ่งแยกเป็นเอกเทศจากกุฎิสงฆ์

ภิกษุณีสายเถรวาทซึ่งสืบวงศ์มาแต่สมัยพุทธกาลด้วยการบวชถูกต้องตามพระวินัยปิฎกเถรวาท ที่ต้องบวชในสงฆ์สองฝ่ายคือทั้งภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ ได้ขาดสูญวงศ์ (ไม่มีผู้สืบต่อ) มานานแล้ว คงเหลือแต่ภิกษุณีฝ่ายมหายาน (อาจริยวาท) ที่ยังสืบทอดการบวชภิกษุณีแบบมหายาน (บวชในสงฆ์ฝ่ายเดียว) มาจนปัจจุบัน ซึ่งจะพบได้ในประเทศจีนเกาหลีใต้, ญี่ปุ่น และศรีลังกา1

แม้ปัจจุบันมีการพยายามรื้อฟื้นการบวชภิกษุณีในฝ่ายเถรวาท โดยทำการบวชมาจากภิกษุณีมหายาน และกล่าวว่าภิกษุณีฝ่ายมหายานนั้น สืบวงศ์ภิกษุณีสงฆ์มาแต่ฝ่ายเถรวาทเช่นกัน[2] แต่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายมหายานมีการบวชภิกษุณีสืบวงศ์มาโดยมิได้กระทำถูกตามพระวินัยปิฎกเถรวาท ทำให้มีการไม่ยอมรับภิกษุณี (เถรวาท) ใหม่ ที่บวชมาแต่มหายาน


อ้างอิงจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/ภิกษุณี

แชร์