หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ คืออะไร

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม คือไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองตามลำพังได้ ต้องมีการเกี่ยวพัน เกี่ยวข้องกับผู้คนต่าง ๆ มากมาย และทำให้เกิดหน้าที่ที่จะตามมาอีกมากมายเช่นกัน ดังนั้น วันนี้ เรามาลองดูว่า เรามีหน้าที่กับสิ่งใดบ้าง และหน้าที่อะไรสำคัญที่สุด http://winne.ws/n22262

3.4 พัน ผู้เข้าชม
หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ คืออะไรแหล่งภาพจาก Google Sites

คนเราเกิดมาเพื่อ  อะไร ?   คนเราเกิดมาเพื่อ แสวงหาความสุข แสวงหา บุญ (แสวงบุญ)

ความสุข คือ อะไร?  

        ความสุข คือสิ่งที่ได้จากการคิด พูด ทำ ที่ทำแล้ว ตัวเราเองมีความสุข โดยที่ผู้อื่นไม่เดือดร้อน ตัวเราไม่เดือดร้อน คือเย็นเขาและเย็นเราด้วย ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตนเอง และเมื่อทำแล้ว จะมีผลให้ ไม่คับแค้น ไม่ขัดข้องใจ โปร่ง โล่ง เบาสบาย สงบ เย็นใจ ผ่อนคลายใจ  เบิกบานใจ แจ่มใส สดชื่น

ทำอย่างไรจึงจะมีความสุข ทุกข์น้อยลง  

        มองแบบมีโยนิโสมนสิการ ให้เข้าใจโลกและชีวิตมากขึ้น ด้วยการเข้าใจตนเองก่อน แล้วเราจะเข้าใจสิ่งอื่น คนอื่นด้วย

มนุษย์มีหน้าที่ ต่อทิศทั้ง ๖

หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ คืออะไรแหล่งภาพจาก เรียนรู้ธรรมะไปกับแม่หมอ

ทิศหก ในความหมายทางธรรมหมายถึง บุคคลประเภทต่าง ๆ ที่เราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ดุจทิศที่อยู่รอบตัวจัดเป็น ๖ ทิศ ดังนี้ 

๑. อุปริมทิส ทิศเบื้องบนได้แก่ พระสงฆ์ สมณพราหมณ์

๒. ปุรัตถิมทิส ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดา มารดา

๓. ทักขิณทิสทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์

๔. ปัจฉิมทิส ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ สามีภรรยา

๕. อุตตรทิส ทิศเบื้องซ้ายได้แก่ มิตรสหาย

๖. เหฏฐิมทิส ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ ลูกจ้างกับนายจ้าง  

หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ คืออะไรแหล่งภาพจาก Pixabay

หน้าที่ที่สำคัญที่สุด คำสอนคุณยายอาจารย์ ฯ

          ในชีวิตของเราต้องมีความเพียรที่จะนั่งธรรมะให้ยิ่ง ๆ  ขึ้นไป สมัยก่อน ยายยังไม่เห็นธรรมะ ก็พยายามนึกทั้งเดิน  และนั่ง พอทำไป  ทำไป ใจก็หยุด  เข้าถึงธรรมได้ การเข้าถึงธรรมะนี่แหละ เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุด

                                                                                                                     ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๕

The most important Duty 

 In our life we must be perseverance to practice meditation more and more 

Before, I didn’t see the dhamma but I tried to feel my mind at the center of the body , walking , sitting whatever I do with the continuation my mind stop still and I can attend dhamma 

So this is the most important duty


ดังคำกล่าวที่ว่า สุขอื่นนอกจากหยุด จากนิ่ง ไม่มี 

ธรรมะยามเย็น

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๑ 

แชร์