รักอย่างไรไม่ให้ขาดทุน...?

รักตัวเองก่อน เพราะตัวเองคือสิ่งสำคัญที่สุด ถ้ายังรักตัวเองไม่ได้ เห็นคุณค่าตัวเองไม่ได้ จะไปเห็นคุณค่าและรักคนอื่นได้อย่างไร ยิ่งถ้ารักตัวเองมากเท่าไร ก็จะทำให้เราคิดปกป้องตนเองจากความชั่ว ความไม่ดีทั้งหลาย มากขึ้นเท่านั้น http://winne.ws/n22263

4.1 พัน ผู้เข้าชม
รักอย่างไรไม่ให้ขาดทุน...?

ความรักที่ไม่ขาดทุน เป็นอย่างไร

      รักตัวเองก่อน เพราะตัวเองคือสิ่งสำคัญที่สุด ถ้ายังรักตัวเองไม่ได้ เห็นคุณค่าตัวเองไม่ได้ จะไปเห็นคุณค่าและรักคนอื่นได้อย่างไร  ยิ่งถ้ารักตัวเองมากเท่าไร ก็จะทำให้เราคิดปกป้องตนเองจากความชั่ว ความไม่ดีทั้งหลาย มากขึ้นเท่านั้น เราจึงต้องรักตัวเองให้มาก ๆ ไม่ใช่รักตัวเองเพื่อเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว อย่างนี้ขาดทุนแน่

       รักตัวเองให้เป็น ต้องรักการฝึกฝนตัวเอง ให้เป็นคนดีสากล คือ เป็นคนรักสะอาด รักความเป็นระเบียบ รักความสุภาพ รักการตรงเวลาและรักที่จะพยายามควบคุมใจให้เป็นสมาธิ เรียกว่า หลักUG 5 ประการนั่นเอง แม้จะยากแต่ก็จะมีกำลังใจฝึก ถ้าหากรักตัวเองมากพอ เพราะความสะอาด ทำให้ใจเราสะอาด ความเป็นระเบียบ ทำให้ใจเราสบาย ความสุภาพ ทำให้ใจเรานุ่มนวล ความตรงเวลา ทำให้ใจไร้กังวล ความมีสมาธิ ทำให้ใจผ่องใส มีความสุข

รักการทำความดี เป็นนิสัย

       ความดีคือสิ่งที่ไม่ทำให้เราขาดทุนชีวิต อยู่ที่ใดก็ให้หาหนทางทำความดีในทุกที่ ความดีทำได้ไม่มีวันหยุด แม้บางครั้งอาจจะสะดุดบ้าง แต่ถ้าไม่เลิกลาก็ย่อมทำให้เรามีความสุขไปชั่วชีวิตได้  เพราะความดี มีแต่จะได้กำไรเพิ่ม ไม่มีขาดทุนเลย

รักอย่างไรไม่ให้ขาดทุน...?

รักบุคคลที่มีพระคุณกับเรา

       ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร ยากดีมีจนอย่างไร ผู้มีพระคุณกับเราทุกคน ต้องจำให้ได้ และคิดหาโอกาสตอบแทนคุณเขาให้ได้ ไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่ง แม้ละจากโลกแยกกันไปแล้ว ก็ยังต้องกรวดน้ำส่งผลบุญให้เขาด้วย จึงจะเรียกว่ารักกันจริง

       ผู้มีพระคุณที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดคือ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ครูบาอาจารย์ เพื่อน พี่ น้อง และทุก ๆ คน ที่มีบุญคุณกับเรา และต้องไม่คิดร้ายกับบุคคลผู้มีพระคุณเหล่านี้เลย เพราะจะทำให้เรากลายเป็นคนเนรคุณ ซึ่งเป็นบาป ทำให้เรามีความทุกข์ทั้งปัจจุบันและอนาคต

        ผู้มีพระคุณที่สำคัญมากที่สุด  ที่ปิดอบาย เปิดประตูสวรรค์ให้เราได้ นั่นค่ือ พระรัตนตรัย ได้แก่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ก็ต้องคิดตอบแทนให้มากที่สุด เพราะยิ่งตอบแทนบุญคุณพระรัตนตรัยมากเท่าไร เราจะสะอาดหมดจด ตามไปด้วย ทำให้ย่นย่อระยะทางแห่งเป้าหมายในการเดินทางไกล ให้สั้นลง คือ พระนิพพาน 

รักอย่างไรไม่ให้ขาดทุน...?

รักธรรมชาติ

        ธรรมชาติย่อมมีความสำคัญกับการดำรงชีวิตของเรา เช่นอากาศที่บริสุทธิ์ ต้นไม้ที่เขียวขจีย่อมทำให้เราสดชื่น ดอกไม้ที่หอมย่อมทำให้เรารื่นรมย์ น้ำที่ใสสะอาดปราศจากมลพิษต่าง ๆ ย่อมทำให้เราใจสะอาดตามไปด้วย และมีความสดชื่นไร้กังวลไปด้วย และเป็นประโยชน์กับทุกสิ่ง เราต้องคิดรักษาให้ธรรมชาตินี้สะอาดให้มากที่สุด มิใช่เป็นผู้ทำลายเสียเอง เพราะนอกจากเราจะเดือดร้อนแล้ว ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอีกด้วย

รักสรรพสัตว์ทั้งหลาย

        สรรพสัตว์ทั้งหลาย ล้วนมีชีวิต มีเลือดมีเนื้อ มีใจที่รู้สึกถึงความทุกข์ความเจ็บปวด ดังนั้นเราก็จะไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตด้วยกัน เพราะเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไปด้วยกัน โดยเฉพาะเพื่อนมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกนี้เช่นเดียวกับเรา ก็ย่อมรักชีวิตอยากให้ตนเองและคนที่ตนรักมีความสุข ไร้ทุกข์ เช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายด้วยเช่นกัน เมื่อเรารักสรรพสัตว์เหล่านี้ได้ ใจเราก็จะมีแต่ความสุข และพร้อมที่หาทางช่วยเหลือกันให้เขาพ้นทุกข์ไปด้วยกัน

รักหน้าที่การงาน

       คนเราเกิดมาต้องมีหน้าที่กันทุกคน ทั้งหน้าที่กับทิศทั้ง 6 หน้าที่กับตนเอง หน้าที่กับการประกอบอาชีพที่สุดจริต ไม่ผิดศีลผิดธรรม ต้องพยายามขวนขวายทำหน้าที่เหล่านั้นด้วยความพึงพอใจ ภูมิใจในส่ิงที่เราต้องรับผิดชอบ เพราะนี่คือการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราเอง และชีวิตที่ได้เกิดมาชาติหนึ่ง ถ้าเราทำหน้าทีต่าง ๆ ได้ดี เราก็จะมีความสุขตั้งแต่ชาตินี้ และเป็นผังชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นในชาติต่อ ๆ ไปอีกด้วย.

        สำหรับอาชีพที่ทำและเป็นบาป ไม่ควรกระทำเพราะจะพาตนเองล่มจม เพราะสั่งสมบาปจากอาชีพ ตามพระพุทธองค์ทรงชี้แนะก็ไม่ควรทำ 5 ประเภทคือ การค้ามนุษย์ ค้าอาวุธ ค้ายาพิษ ค้าสิ่งมีชีวิตไปให้เขาฆ่า และค้าเครื่องดองของเมา เพราะเงินที่ได้มาจากอาชีพเหล่านี้ ได้มาจากความเดือดร้อนของผู้อื่น

ฝรั่งริมรั้ววัด

11 ก.พ. 2561

รักอย่างไรไม่ให้ขาดทุน...?
รักอย่างไรไม่ให้ขาดทุน...?
แชร์