คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ (กมธ.) มีมติสรุป ไม่แก้ไขพรบ. คณะสงฆ์ 2505 !!!

ตามที่คณะกรรมาธิการการ (กมธ.) ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ... http://winne.ws/n22317

799 ผู้เข้าชม
คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ  (กมธ.) มีมติสรุป ไม่แก้ไขพรบ. คณะสงฆ์ 2505 !!!

ตามที่คณะกรรมาธิการการ (กมธ.) ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560 เพื่อพิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา รับฟังความคิดเห็น และจัดทำสรุปผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มหาเถรสมาคม (มส.) กรมการศาสนา(ศน.) และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 

ทางคณะอนุกรรมาธิการฯ กำหนดกรอบในการพิจารณา และรับฟังความคิดเห็นใน 2 เรื่องหลัก คือ 

1.พ.ร.บ.คณะสงฆ์พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ 

2.ร่างพ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา 

รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอ เกี่ยวกับสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน และได้สรุปผลการพิจารณาทั้งหมดเสนอยังคณะกรรมาธิการฯ และทางคณะกรรมาธิการฯ ได้มีมติเห็นชอบและเสนอข้อสรุปดังกล่าวไปยังสนช.เพื่อพิจารณาแล้ว   

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับข้อสรุปของคณะอนุกรรมาธิการฯมีดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมาธิการฯเห็นชอบในหลักการเคารพมติที่ประชุมมส. ซึ่งมีมติไม่ขอปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.คณะสงฆ์พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 อย่างไรก็ตามเมื่อมีการประกาศใช้พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา อาจมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.คณะสงฆ์ เพื่อให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน 

2.เร่งรัดดำเนินการตราพ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว 

3.เห็นควรสนับสนุนร่างพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม และร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมศาสนศึกษา สนับสนุนให้มีโครงการศึกษาพระไตรปิฎกหลักสูตรบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง และเสนอรัฐบาลให้มีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลก


ขอขอบคุณ : บ้านเมือง

แชร์