ประธาน คปพ.ถวายความรู้แนวปฏิรูปพุทธแก่พระสังฆาธิการทั่วประเทศรุ่นที่ 44

พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา" โครงการถวายความรู้พระสังฆาธิการทั่วประเทศ http://winne.ws/n26264

364 ผู้เข้าชม
ประธาน คปพ.ถวายความรู้แนวปฏิรูปพุทธแก่พระสังฆาธิการทั่วประเทศรุ่นที่ 44

         พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ประธาน คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา" โครงการถวายความรู้พระสังฆาธิการทั่วประเทศ ระดับเจ้าอาวาส รุ่นที่ 44 จำนวน 60 รูป ระหว่างวันที่ 18 - 27 มิถุนายน 2562 ที่สถาบันพระสังฆาธิการ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้สถาบันพระสังฆาธิการ ซึ่งมีนายพิศาล แช่มโสภา ผอ.สถาบันฯ เป็นผู้อำนวยการจัดอบรมและประสานศรัทธาอาราธนานิมนต์ 

อ่านต่อที่  http://www.banmuang.co.th

แชร์