โรงเรียนต้นแบบเปิด"ธนาคารขยะรีไซเคิล"ช่วยลดมลพิษ

ยะรีไซเคิลให้กับร้านรับซื้อของเก่า สามารถนำกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายไปเป็นกองทุนเพื่อการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนได้อีกด้วย http://winne.ws/n27293

477 ผู้เข้าชม
โรงเรียนต้นแบบเปิด"ธนาคารขยะรีไซเคิล"ช่วยลดมลพิษ

        โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น เปิด ธนาคารขยะรีไซเคิล ปลูกจิตสำนึกนักเรียน-ชุมชน มีส่วนร่วมช่วยลดมลพิษ

          เมื่อวันที่ 31 ก.ค. นางพเยาว์ จ้อยทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง พร้อมด้วย น.ส.พิริยาพร วัชรวดี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และนายสุเทพ เรือนคำ ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ่อทอง ร่วมเปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก 

        สำหรับการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ของโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญด้านบริหารจัดการขยะในโรงเรียน จึงเกิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ปกครอง คณะครูอาจารย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง และผู้นำชุมชน

โรงเรียนต้นแบบเปิด"ธนาคารขยะรีไซเคิล"ช่วยลดมลพิษ

          นางพเยาว์ กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานของโครงการ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน เป็นการช่วยลดปริมาณขยะและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อนำผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะมาตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน 

        อีกทั้งยังเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการดำเนินงาน ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการขยะภายในโรงเรียนและชุมชน เพราะปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงถือเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจกันคัดแยกขยะแล้วนำกลับไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด

โรงเรียนต้นแบบเปิด"ธนาคารขยะรีไซเคิล"ช่วยลดมลพิษ

            ด้าน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น กล่าวว่า ด้วยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในโรงเรียน ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน 

          การลดปริมาณขยะและการนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาควบคู่กันไป อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของการคัดแยกขยะเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของบุคคลที่มีผลพวงมาจากการให้การศึกษาอย่างถูกวิธี วันนี้เยาวชนเป็นความหวังหนึ่งที่ต้องสร้างให้เกิดความตระหนักและความเข้าใจในการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปสู่การจัดการอย่างถูกวิธี ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดประโยชน์โดยตรงทันที

โรงเรียนต้นแบบเปิด"ธนาคารขยะรีไซเคิล"ช่วยลดมลพิษ

          ขณะที่ ด.ญ.สุจิตรา รักษาแดน นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 กล่าวว่า ตนเองสมัครเข้าเป็นสมาชิกของธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเรียนชุมนุม ของโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น โดยตนรับหน้าที่ให้เป็นผู้จัดการธนาคารขยะ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานภาพรวมของธนาคาร นอกจากนี้ภายในธนาคารขยะยังมีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป อาทิ เจ้าหน้าที่คัดแยกขยะและชั่งน้ำหนัก เจ้าหน้าที่จดบันทึก เจ้าหน้าที่คิดเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี 

         โดยจะให้นักเรียนในโรงเรียนนำขยะที่เก็บตามบ้านหรือในโรงเรียนมารวบรวมกัน ก่อนนำขยะมาขายให้แก่ธนาคาร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้จะเน้นเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจะมีการตั้งแถวเว้นระยะห่าง สแกนอุณหภูมิร่างกาย สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ซึ่งสิ่งที่ได้จากโครงการนี้ คือ ธนาคารขยะช่วยสร้างให้เกิดนิสัยการคัดแยกขยะตั้งแต่ที่บ้านไปจนถึงที่โรงเรียน ซึ่งส่งผลให้ขยะในโรงเรียน และขยะในชุมชนลดน้อยลง

โรงเรียนต้นแบบเปิด"ธนาคารขยะรีไซเคิล"ช่วยลดมลพิษ

         ส่วนอัตราค่ารับฝากขยะรีไซเคิล ทางโรงเรียนได้ประสานร้านรับซื้อของเก่า โดยขวดพลาสติกน้ำหนัก 1 กิโลกรัม จะรับฝากอยู่ที่อัตรา 3 บาท, กระดาษขาว อัตรารับฝาก 2 บาท หรือกระป๋อง อัตรารับฝากจะอยู่ที่ 1 บาท เป็นต้น ทั้งนี้จะช่วยให้เด็กนักเรียนมีรายได้จากการนำขยะมากฝากกับธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน ส่วนธนาคารขยะ ก็มีรายได้จากการเป็นตัวแทนขายขยะรีไซเคิลให้กับร้านรับซื้อของเก่า สามารถนำกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายไปเป็นกองทุนเพื่อการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนได้อีกด้วย

ที่มา https://www.facebook.com/newtvpage

แชร์