21 กันยา - วันสันติภาพโลก (International Day of Peace)

วันที่ 21 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสันติภาพโลก (Day of Peace หรือ Peace Day) เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้รำลึกถึงความสูญเสียจากสงคราม ความเจ็บปวดจากการสู้รบที่ผ่านมา http://winne.ws/n28150

749 ผู้เข้าชม
21 กันยา - วันสันติภาพโลก (International Day of Peace)

  วันสันติภาพโลก (International Day of Peace หรือ  Peace Day ) ถูกกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1981 โดยองค์การสหประชาชาติ (UN)

ต่อมาในปีค.ศ.2001 ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็นวันสันติภาพโลก

      เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้รำลึกถึงความสูญเสียจากสงคราม ความเจ็บปวดจากการสู้รบ

       เป็นการรณรงค์ให้หยุดใช้ความรุนแรง และหยุดการทำสงครามกันทั่วโลก

      โดยมุ่งเน้นให้มนุษยชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสันติในทุกภูมิภาค โดยมีหลักการปฎิบัติ ดังนี้

      1. เคารพชีวิต และศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่แบ่งชนชั้น หรืออคติ

      2. ไม่ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน

      3. มีน้ำใจแบ่งปันกับผู้อื่น เพื่อขจัดการแบ่งแยก ความไม่ยุติธรรม การกดขี่ทางการเมืองและเศรษฐกิจ

       4. รับฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน เคารพเสรีภาพในการแสดงออก และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม

        5. จิตสำนึกต่อผู้ร่วมโลก ดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบ และเคารพต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติบนผืนโลก

        6. มุ่งเจรจาสมานฉันท์ เคารพต่อหลักการประชาธิปไตย และให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสตรี

       วันสันติภาพสากล มีสัญลักษณ์เป็น "นกพิราบขาบกิ่งมะกอก"

       นกพิราบ = เนื่องจากชาวตะวันตกเชื่อว่านกพิราบเป็นวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ และยังเป็นสัญลักษณ์ของนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชน รวมทั้งแสดงถึงวิชาชีพสื่อสารมวลชน

      กิ่งมะกอก = เป็นสิ่งที่ชาวกรีกโบราณใช้งานพิธีสำคัญ เป็นมงกุฏสวมให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบให้ผู้ชนะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก


แหล่งข้อมูล https://hilight.kapook.com/view/40940 , https://guru.sanook.com/28073/ , https://thestandard.co/onthisday2109/ , https://siam.edu/the-international-day-of-peace-2018/

แชร์