“บุคคลผู้ปีติในธรรม ย่อมไม่มีความกระวนกระวาย ไม่มีบาป”

พุทธพจน์เตือนใจ “บุคคลผู้ปีติในธรรม เมื่อดื่มรสอันเกิดแต่วิเวก และรสแห่งความสงบแล้ว ย่อมไม่มีความกระวนกระวาย ไม่มีบาป” http://winne.ws/n8081

8.5 พัน ผู้เข้าชม
“บุคคลผู้ปีติในธรรม ย่อมไม่มีความกระวนกระวาย ไม่มีบาป”ขอบคุณภาพจาก www.brcc.ac.th

พุทธพจน์เตือนใจ 

        “บุคคลผู้ปีติในธรรม เมื่อดื่มรสอันเกิดแต่วิเวก และรสแห่งความสงบแล้ว ย่อมไม่มีความกระวนกระวาย ไม่มีบาป” 

(ขุททกนิกาย ธรรมบท)

        รสพระธรรมนั้นเป็นรสที่เลิศกว่ารสทั้งปวง เป็นรสที่เกิดจากความสงบเยือกเย็น ระงับความกระวนกระวายอันเกิดจากอาสวกิเลส บุคคลใดมีโอกาสลิ้มรสอันเกิดแต่ปีติสุขแห่งธรรม ชีวิตจะมีความสุขสงบ ไม่มีความกระวนกระวายร้อนรนอันเกิดจากทุกข์ประจำและทุกข์ที่จรมาทั้งหลาย บัณฑิตผู้มีปัญญา ต่างแสวงหาหนทางระงับทุกข์ ด้วยรสแห่งความสุขอันเกิดจากธรรมนั่นเอง.

 สายลมยามบ่าย

แชร์