การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงวิชาการไปทั่วโลก : พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

กรอบความคิดและการกระทำของคนเรา ขึ้นกับองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ กฎหมาย จารีตประเพณี และ ศีลธรรม http://winne.ws/v18710

1.7 พัน ผู้เข้าชม

ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=cBCh7cP1kOI

แชร์