ธรรมจักร Series ตอนที่ 10 : มัชฌิมาปฏิปทากับการบรรลุธรรม

อริยมรรคมีองค์8 เริ่มต้นด้วย สัมมาทิฏฐิ จบด้วย สัมมาสมาธิ มีความเกี่ยวข้องกับมัชฌิมาปฏิปทาอย่างไร http://winne.ws/v20945

158 ผู้เข้าชม
แชร์