สิทธิผู้สูงอายุ คืออะไร ดีอย่างไร ?

เบี้ยยังชีพ ความเป็นอยู่ การรักษาพยาบาล การประกอบอาชีพในช่วงสูงวัย การใช้บริการยานพาหนะในการเดินทาง ทั้งทางรถยนต์ เรือ เครื่องบิน เป็นต้น มีค่าเข้าชมต่าง ๆ อะไรบ้าง ที่รัฐจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้ รวมทั้งที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ http://winne.ws/v22250

1.9 พัน ผู้เข้าชม

ผู้สูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป และมีสัณชาติไทย ประเทศไทย ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุมากกว่า ร้อยละ 10 ของประเทศ 

มาตรา 11 

มาตรา 13 

และมาตรา 17

ฟังและชมรายละเอียดพร้อมกันครับ

ขอบคุณวิดิโอจาก https://youtu.be/XsAjVcBQfQ0

แชร์