อยากทำบุญกับพระอรหันต์ [ธรรมะสอนใจ 2020]

อยากทำบุญกับพระอรหันต์ [ธรรมะสอนใจ 2020] ฟังธรรมะแก้เครียด ธรรมะก่อนนอน http://winne.ws/v27183

2.4 พัน ผู้เข้าชม

       อยากทำบุญกับพระอรหันต์ [ธรรมะสอนใจ 2020]  ฟังธรรมะแก้เครียด ธรรมะก่อนนอน

       ชีวิตมนุษย์บนโลกนี้ มีเวลาอย่างจำกัดเพียงน้อยนิดเท่านั้น ดังนั้น เมื่อตั้งใจจะทำบุญ จึงจำเป็นต้องรู้จักแสวงหาเนื้อนาบุญ เพื่อทำบุญน้อยแต่ได้ผลมาก ยิ่งทำบุญมากมากก็ได้มากทับทวียิ่งๆ ขึ้นไป พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการเลือกเนื้อนาบุญว่า เหมือนหว่านข้าวกล้าลงไปในนาดี เมื่อปุ๋ยดี ดินดี ผลที่ได้ย่อมงอกงามไพศาล       

       หลายท่านจึงเที่ยวแสวงหาสถานที่ทำบุญกับพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ โดยตั้งใจว่า จะไปทำบุญกับพระสุปฏิปันโน เมื่อได้ยินข่าวว่า มีพระอริยเจ้าที่ไหนก็ดั้นด้นข้ามน้ำข้ามทะเล ข้ามวันข้ามคืนเพื่อจะได้ไปทำบุญกับท่าน เพราะอยากได้บุญมากๆ 

       อันนี้หลวงพี่ก็ขออนุโมทนาบุญด้วย แต่อยากขอแนะนำเพิ่มเติม ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ ว่า  

      “เมื่อมนุษย์ทั้งหลาย ปรารถนาบุญ ได้กระทำบุญ บุญที่ให้แล้วในหมู่สงฆ์ จัดว่ามีผลมาก"เหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล มีเศรษฐีคหบดีท่านหนึ่งเข้าไปหาพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ตรัสถาม ว่า "ดูก่อนคฤหบดี ท่านยังทำทานกับพระภิกษุสงฆ์อยู่หรือไม่" 


ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

แชร์